Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Kontaktperson och kontaktfamilj

Inom socialtjänsten finns uppdragen kontaktperson, kvalificerad kontaktperson, kontaktfamilj och stödfamilj. Uppdragen handlar om att fungera som stöd på fritiden för en annan person, eller för ett barn som kan behöva komma hemifrån ibland.


Vem kan få kontaktperson?

Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ofta handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris. En kontaktperson kan också den få som har ett kroppsligt eller psykiskt funktionshinder eller funktionsnedsättning, enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Det är också möjligt att tillsätta en kvalificerad kontaktperson enligt SoL. Det ställs då vissa krav på den som ska utföra uppdraget gällande erfarenhet eller utbildning.

För att ansöka om kontaktperson vänder man sig till socialtjänsten i sin kommun.

Kontaktpersonens roll

Kontaktperson enligt SoL ska fungera som ett stöd på fritiden genom att till exempel träffas på stan över en fika eller andra lämpliga fritidsaktiviteter. Kontaktperson enligt LSS ska fungera som en kompis, det kan handla om att finnas som stöd för i att delta i samhället, att handla, utöva ett fritidsintresse och komma till tals. Det finns också kontaktpersoner som medverkar vid umgänge mellan barn och föräldrar.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om brukarens personliga förhållanden.

Kontaktfamilj och stödfamilj

Familjer kan ha det jobbigt på olika sätt under en kortare eller längre period. Då kan vara nödvändigt att få stöd av en annan familj. Påfrestningarna i familjen kan till exempel handla om att familjen saknar eget socialt nätverk eller att barnet mår dåligt och behöver komma hemifrån ibland. Vem som helst som har det jobbigt har rätt att ansöka om att få en kontaktfamilj. Om barnet har rätt till insatser genom LSS kallas insatsen för stödfamilj. För att ansöka om att få en kontaktfamilj eller stödfamilj vänder man sig till socialtjänsten i den kommun man bor.

Kontakt- och stödfamiljens roll

Kontakt-/stödfamiljen finns där för att ge stöd och hjälp till andra familjer. Familjen tar emot barnet i sitt hem. Barn som har en kontaktfamilj får vanligtvis komma dit en gång i månaden. Barnet och familjen gör saker tillsammans och familjen finns där för att lyssna om barnet behöver prata. Kontakt-/stödfamiljen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer som de hjälper i uppdraget.

Socialtjänsten har ansvaret

Socialtjänsten rekryterar, tillsätter och ansvarar för att utbilda och handleda kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer. De kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen. Som regel utgår arvode och ersättning för de omkostnader som uppstår i samband med ett uppdrag, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

Om du är intresserad av att ta uppdrag som kontaktperson eller kontakt-/stödfamilj, läs mer här.

Intervjuer med kontaktperson och kontaktfamilj