Om RFS

Om RFS

Huvudmän får eget info-material i Rollkoll

Nu är det bestämt vilka fem aktörer som Rollkolls informationsmaterial ska fokusera på. Det är också klart att det blir två material – huvudmännen får ett eget.


Idag saknas ett tydligt och lättförståeligt material som redogör för rollfördelningen mellan den gode mannen och andra aktörer i nätverket kring unga med psykiska funktionsnedsättningar. RFS projekt Rollkoll ska skapa förtydligande informationsmaterial som redogör för gränsdragningen mellan den gode mannens uppgifter och andra aktörers ansvar.

Fyra av dem fem aktörerna som valts ut till materialet är: Anhöriga till huvudmannen, personliga assistenter, boenden och kontaktpersoner. Att det är dessa grupper som Rollkolls material ska fokusera på har blivit tydligt vid genomgången av de två enkätundersökningar som genomförts under våren med RFS medlemmar och landets överförmyndarkontor. I enkäterna fick man bland annat gradera vilken kunskap man ansåg att andra aktörer har om uppdraget som god man/förvaltare och lämna övriga kommentarer. Projektledaren Linda Fröström har även intervjuat huvudmän.

– Det är tydligt att det ofta råder okunskap hos dessa aktörer, bland annat beroende på att det är hög personalomsättning och gode män/förvaltare ofta får börja om med att förklara sin roll. Det kan också vara svårt att veta vem av dessa som ska utföra en handling om det inte är den gode mannans uppgift, berättar Linda Fröström.

Huvudmännen själva är den femte aktör som valts ut.

– Det har framgått från flera olika håll att det inte finns något för målgruppen anpassat material och att deras brist på kunskap inom området är stor. Därför kommer det att göras ett separat material som fokuserar på huvudmannen, berättar Linda.

I det materialet kommer både informationen och utformningen vara viktig. Många överförmyndarverksamheter har i dagsläget en allmän information om vad ett godmanskap innebär, men det är ofta bara text.

– Vi vill även jobba med minneskartor, bilder och konkreta exempel. Detta för att det ska bli lätt att förstå vad en god man kan hjälpa dig med, och vad de inte kan hjälpa till med, förklarar Linda.

Under hösten påbörjar Linda arbetet med att kartlägga dessa rättsområden och intervjua de utvalda aktörerna.

– Det är viktigt att förstå alla aktörers bild av problemet. Vi måste veta att vi gör ett material som känns relevant för dem att ta till sig, så att det inte bara blir liggande och problemet med rollfördelningen kvarstår säger Linda.

Kring årsskiftet 14/15 beräknas båda materialen vara klara.

Fakta: Rollkoll är ett treårigt projekt om finansieras av Arvsfonden. Läs mer om Rollkoll här.