Om RFS

Om RFS

Komma igång med motionerandet

RFS uppmuntrar alla lokalföreningar att ge förslag på förändringar genom motioner. För förbundets framtida arbete är det viktigt med lokalföreningarnas synpunkter och idéer.


Motion för att påverka

Om förening vill påverka förbundets arbete kan ett förslag i form av en så kallad motion lämnas till årsmötet. Förslaget ska vara diskuterat och beslutat om i föreningen. En enskild medlem kan inte motionera, men kan väcka en fråga i sin lokalförening som kan leda till beslut om en motion.

Föreningens motion skickas till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen behandlar sedan motionen och formulerar ett skriftligt svar i god tid före årsmötet. Förbundsstyrelsen kan föreslå att bifalla eller avslå en motion. Om förbundsstyrelsen avslår ett beslut kan de välja olika alternativ: “motionen avslås”, att “motionen inte föranleder någon åtgärd” eller att förbundsstyrelsen “anser motionen besvarad”.

Motionerna med förbundsstyrelsens skriftliga yttranden skickas till föreningarna en månad före årsmötet tillsammans med årsmöteshandlingarna.

Se sista datum för att lämna in motion inför årsmötet här

Diskussion och beslut på årsmötet

Föreningarnas motioner tas upp vid årsmötet i maj. De årsmötesdeltagare som är ombud ska då ta ställning till om de håller med om förbundsstyrelsens förslag. Om ingen kommer med något annat förslag finns då endast förbundsstyrelsens förslag att ta ställning till.

Om det uppstår en diskussion kan det komma fram ändringsyrkanden eller avslagsyrkanden både till förbundsstyrelsens förslag och till själva motionen. Därför är det viktigt att varje förening har läst och diskuterat igenom samtliga motioner och yttranden i förväg.

Även om föreningen inte skrivit någon egen motion har dess representant ändå möjlighet att framföra synpunkter vid årsmötet. Om det förekommer fler motioner i samma sakfråga brukar förbundsstyrelsen behandla dem gemensamt.

Tips på diskussion och förberedelse i föreningen:

  • Vilka frågor är viktiga för din förening att driva inom förbundet?
  • Vad vill ni lära av andra eller arbetar ni på ett föredömligt sätt med något som er förening vill sprida inom förbundet?
  • Hur kan vi tillsammans påverka utvecklingen inom de områden som vi är verksamma i: kriminalvårdsfrågor, godmansfrågor, socialtjänstfrågor eller stödpersonsfrågor kopplade till våra uppdrag?
  • Någonting som styrelsen ska ta ställning till som berör flera eller alla lokalföreningar?
  • På vilket sätt kan/bör vi som riksförbund agera just i en specifik fråga?

Tips för det lokala styrelsearbetet:

  • Gör “brainstorming” eller någon annan idéskapande övning tillsammans.
  • Boka in ett särskilt medlemsmöte i januari/februari där ni tillsammans formulerar en motion kring en viktig fråga.
  • Boka in ett medlemsmöte i april där din förening går igenom årets motioner och förbereder eventuella synpunkter som er representant kan framföra på årsmötet.

Ladda ner exempel på hur en motion kan skrivas (pdf)