Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Stöd i boendet

Även om det är socialtjänsten som ansvarar för att ordna boende till ensamkommande barn ska den gode mannen vara delaktig i planeringen. Och tillsammans med barnet ska gode mannen samtycka till placeringen.


Den gode mannen har ett övergripande ansvar för var barnet ska bo. Det är socialtjänsten som efter bedömning beslutar om vilket boende som är bäst lämpat att erbjuda det stöd barnet behöver. God man bildar sig en uppfattning om boendet, både utifrån eget omdöme och utifrån samtal med barnet. Den gode mannen ska samtycka till placeringen och om barnet har fyllt 15 år krävs även barnets samtyckeOm barnet eller den gode mannen inte samtycker till boendeplaceringen kan de överklaga socialnämndens beslut.

Ansvarar inte för daglig omsorg

Den gode mannen ansvarar inte för barnets dagliga omsorg såsom att försörja barnet, skjutsa barnet till aktiviteter, se till att barnet uppför sig eller att lösa eventuella konflikter på boendet. Den gode mannen har inte rätt att besluta i frågor som rör boendets rutiner. Det är däremot viktigt att den gode mannen och boendepersonalen för en dialog kring sådant som inte fungerar. Om den gode mannen anser att boendet inte kan tillgodose barnets behov ska gode mannen kontakta socialsekreteraren.

Regelbunden kontakt behövs

Om den gode mannen anser att boendet inte kan tillgodose barnets behov ska gode mannen kontakta socialsekreteraren. Den gode mannen ska ha kontinuerlig kontakt med boendet och barnets kontaktperson på boendet för att försäkra sig om att barnets behov blir tillgodosedda. Den gode mannen ska besöka barnet regelbundet.

Läs mer om vad god mannen ska och inte ska göra i skriften Din roll.