Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Gode mannen har ett samordnande ansvar för barnet i myndighetskontakter, boendefrågor och hälso- och sjukvård.


Vad ingår in uppdraget

God man för ensamkommande barn bestämmer i alla frågor som rör barnet, i såväl personliga, rättsliga som ekonomiska. Gode mannen har därmed ett samordnande ansvar för barnet i myndighetskontakter, boendefrågor samt hälso- och sjukvård. Uppdraget anpassas utifrån barnets behov. Vissa uppgifter är konkreta medan andra beror på det enskilda barnet. Exempel på vad som ingår i den gode mannens uppdrag:

  • Stödjer barnet under asylprocessen.
  • Biträder barnet i kontakten med socialtjänsten.
  • Företräder barnet i kontakten med hälso-, sjuk- och tandvård.
  • Ser till att barnet får en fungerande skolgång.
  • Förvaltar barnets ekonomi.
  • Stödjer barnet i kontakt med anhöriga och efterforskning.
  • Företräder barnet om det utsätts för eller begår brott.
  • Förbereder barnet på vad som händer vid beslut om uppehållstillstånd eller avslag.
  • Redovisar uppdraget till överförmyndaren.

Regelbunden kontakt

Den gode mannen och barnet ska ha regelbunden kontakt och träffas kontinuerligt. Hur ofta beror på barnets behov. Utgångspunkten är att god man träffar barnet minst en gång i månaden, men särskilt i början kan det behövas tätare träffar än så. God man kan inte överlåta sin roll som vårdnadshavare på någon annan. Det är därför inte lämpligt att god man är otillgänglig under en längre tid.

God man har informationsansvar gentemot barnet för asylprocessen och andra frågor som kan vara svåra för barnet att förstå. För att samarbetet mellan barnet och den gode mannen ska fungera väl behöver informationen anpassas efter barnets förutsättningar och barnet ska få göra sin röst hörd. Det är viktigt att god man använder sig av tolk så länge som det är nödvändigt.

God man omfattas inte av någon lagreglerad tystnadsplikt, men har ett moraliskt ansvar att inte föra vidare uppgifter som barnet berättar i förtroende. Den gode mannen ska alltid agera för barnets bästa.