Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att bli god man för ensamkommande barn

Vill du stödja ett barn eller ungdom som är ny i Sverige? För att passa som god man för ensamkommande barn behöver du vara ha kunskap om samhället och om barns och ungas behov.


Det krävs ingen formell utbildning för att bli god man. De allmänna kraven på god man finns i föräldrabalken, nämligen att denne ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget. Många överförmyndare har intresseformulär på sin webbplats. Överförmyndaren gör sedan en utredning för att bedöma om du är lämplig att ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn.

God man ska ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och behärska svenska språket. En god man till ensamkommande barn bör även ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar. Den som ska bli god man får inte ha betalningsanmärkningar och personens förekomst i polisens belastningsregister kontrolleras.

Ett tidskrävande frivilliguppdrag

Som frivillig har den gode mannen en unik möjlighet att agera oberoende i kontakten med myndigheter. Uppdraget är dock tidskrävande. Det finns ingen lagstadgad övre gräns för hur många uppdrag en god man kan ha, det beslutar överförmyndaren i kommunen om. Kravet är att den gode mannen avsätter tillräckligt mycket tid för det enskilda barnet. En god man till ensamkommande barn hinner oftast bara med ett eller ett fåtal uppdrag.

Ersättning för uppdraget

Att vara god man är ett ideellt uppdrag. God man har rätt till arvode samt ersättning för utgifter som uppstår för att utföra uppdraget. Överförmyndaren beslutar om arvodets storlek. Det kan vara ett fast belopp eller variera beroende på uppdragets utformning. God man kan endast få arvode för de uppgifter som ingår i uppdraget. Det är inte förbjudet för god man att göra mer för barnet än vad som ingår i uppdraget, men kan inte förvänta sig att få ersättning för det.

Intresserad av uppdrag?

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man för ensamkommande barn vänder du dig till överförmyndarkontoret i den kommun du vill ta uppdrag. På flera håll i landet finns kommuner som har överförmyndarkontor i samverkan.

Läs mer om stöd i uppdraget.