Om RFS

Om RFS

Rättssäkerhetsprojektet

RFS har drivit projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014.


I Rättssäkerhetsprojektet samlade RFS arbetsgrupper från fyra modellkommuner för att tillsammans påbörja ett förbättringsarbete. Syftet var att öka kvaliteten och rättssäkerheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och på så vis göra uppdraget som frivilligarbetare mer attraktivt.

Varje arbetsgrupp bestod av en representant från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalförening. Modelkommunerna var Jönköping, Nacka, Nyköing och Örebro.

RFS slutsats från Rättssäkerhetsprojektet är att ett gemensamt förbättringsarbete kring de lagreglerade frivilliguppdragen bidrar till större förståelse för varandras förutsättningar och villkor. Det skapar också mer effektiva arbetssätt, högre kvalitet och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna. Projektet ledde till att RFS kan visa på lösningar genom samverkan över myndighetsgränser och med frivilliga.

Läs mer om projektet här

Metodbok

Erfarenheterna av samarbetet mellan RFS och modellkommunerna resulterade i en metodbok. RFS förhoppning är att fler kommuner ska inspireras att pröva på detta arbetssätt. Metodboken kan ses som en självinstruerande hjälpreda. Metodboken kan laddas ner som pdf-fil eller beställas av RFS.

Beställ eller ladda ner metodboken här

Slutrapport

Projektets slutrapport “Förbättrat rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag” kan användas som ett komplement till metodboken för en utförligare beskrivning av modellkommunernas erfarenheter. Slutrapporten kan laddas ner som pdf-fil eller beställas av RFS.

Beställ eller ladda ner slutrapporten här

Kartläggning

Under projektets första år genomfördes en kartläggning med syftet att ta reda på hur handläggare i landets myndigheter och de frivilliga ser på samarbetet dem emellan. Bland annat gjordes en nationell enkät som besvarades av handläggare inom socialtjänst och överförmyndare samt av frivilliga med uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, god man och förvaltare. Enkäten redovisas i fyra rapporter som går att ladda ner som pdf-filer.

Ladda ner de fyra rapporterna här