Om RFS

Om RFS

Om RFS

RFS är en ideell organisation med cirka 55 lokalföreningar vars 4 500 medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag.

Frivilliga samhällsarbetare är samlingsnamnet för alla  uppdragen:  biträdande övervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare och besökare på anstalt och häkte.


Om förbundet

Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. När förbundet bildades 1968 var det på initiativ av Kriminalvården och ett flertal övervakarföreningar. Läs mer om RFS historik.

Vad gör RFS?

En av RFS viktigaste uppgifter är att stödja lokalföreningarna och deras medlemmar. Det gör vi bland annat genom att stödja utvecklingen av styrelsearbetet, ta fram informationsmaterial som lokalföreningar kan använda i utbildning och regelbundet skapa tillfällen för medlemmar att utbyta erfarenheter. Förbundet erbjuder även enskilda medlemmar rådgivning kring deras frivilliguppdrag.

En annan viktig del i RFS arbete är att sprida kunskap om medlemmarnas insatser till politiker, myndigheter, organisationer och enskilda. Förbundet är med och påverkar utvecklingen av de lagreglerade frivilliguppdrag som remissinstans och genom en kontinuerlig dialog med bland annat Socialstyrelsen, Kriminalvården, Justitiedepartementet och Socialdepartementet.

Det här vill RFS:

RFS opinionsbildar för att lyfta de lagreglerade frivilliguppdragen och värdet av frivilligheten i insatserna. Vår drivkraft är att alla brukare som är i behov av stöd från frivilliga ska få en rättssäker insats med god kvalitet. Förbundet verkar för att alla frivilliga samhällsarbetare ska få utbildning och stöd i sina uppdrag.

Detta mål genomsyrar förbundets arbete: ”Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska genom opinionsbildande verksamhet och ideella insatser medverka till ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra.” (ur §2 i stadgarna)