Om RFS

Om RFS

Om revisorernas uppdrag

Revisorernas uppgift är att kontrollera förbundsstyrelsen. De ska granska ekonomin samt kontrollera att besluten som styrelsen fattar stämmer överens med årsmötets beslut och förbundets stadgar. Vid verksamhetsårets slut ska de granska föreningens räkenskaper och skriva en revisionsberättelse.


RFS årsmöte väljer två ordinarie revisorer, varav en sammankallande, samt en ersättare.  Årsarvodet till revisor är 2 000 kronor per år, samt 1 000 kronor till ersättare.

Via en revisionsbyrå anlitar RFS även en auktoriserad revisor.