2023-01-19 | Nyheter och reportage 2023

Aktuellt om godmansutredningen

Hur går det med utredningen “Gode män och förvaltare – En översyn” (även kallad för godmansutredningen)?

RFS har återigen ställt frågan till justitiedepartementet hur det går med godmansutredningen. Svaret vi har fått är att någon lagändring för gode män har inte trätt i kraft från januari 2023.

Lite kort sammanfattning av godmansutredningens gång:

Regeringen beslutade 2019 om kommittédirektiven Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (dir. 2019:44) Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd.

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen har lämnat flera förslag och betänkandet är ännu inte färdigberett inom Regeringskansliet. RFS yttrade sig i oktober 2021 över remissen.

Betänkandet föreslog att lagändringar skulle träda i kraft den 1 januari 2023 men regeringens arbete med förslaget har avstannat och det fanns vid 2022 års slut fortfarande ingen plan från regeringen om när arbetet skulle återupptas. RFS har under 2022 i uttalanden i media betonat vikten av att arbetet återupptas och har vid flera tillfällen hört av sig till justitiedepartementet för att höra hur arbetet fortskrider. Senast den 10 januari fick RFS besked från Justitiedepartementet att det i nuläget inte finns någon tidsplan som de kan dela med sig av för det fortsatta arbetet.

 

RFS fortsätter bevaka utredningen och betona vikten av att utredningen hanteras vidare. Både utredningen i sin helhet och vårt remissvar finns att läsa på vår hemsida.

Godmansutredningen

RFS remissvar


2024-05-27

Nyheter och reportage 2023

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget


2024-05-20

Nyheter och reportage 2023

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Nyheter och reportage 2023

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget