2023-01-19 | Nyheter och reportage 2023

Aktuellt om godmansutredningen

Hur går det med utredningen “Gode män och förvaltare – En översyn” (även kallad för godmansutredningen)?

RFS har återigen ställt frågan till justitiedepartementet hur det går med godmansutredningen. Svaret vi har fått är att någon lagändring för gode män har inte trätt i kraft från januari 2023.

Lite kort sammanfattning av godmansutredningens gång:

Regeringen beslutade 2019 om kommittédirektiven Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (dir. 2019:44) Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd.

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen har lämnat flera förslag och betänkandet är ännu inte färdigberett inom Regeringskansliet. RFS yttrade sig i oktober 2021 över remissen.

Betänkandet föreslog att lagändringar skulle träda i kraft den 1 januari 2023 men regeringens arbete med förslaget har avstannat och det fanns vid 2022 års slut fortfarande ingen plan från regeringen om när arbetet skulle återupptas. RFS har under 2022 i uttalanden i media betonat vikten av att arbetet återupptas och har vid flera tillfällen hört av sig till justitiedepartementet för att höra hur arbetet fortskrider. Senast den 10 januari fick RFS besked från Justitiedepartementet att det i nuläget inte finns någon tidsplan som de kan dela med sig av för det fortsatta arbetet.

 

RFS fortsätter bevaka utredningen och betona vikten av att utredningen hanteras vidare. Både utredningen i sin helhet och vårt remissvar finns att läsa på vår hemsida.

Godmansutredningen

RFS remissvar


2023-01-17

Nyheter och reportage 2023

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller...

Läs hela inlägget


2022-12-21

Nyheter och reportage 2023

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem...

Läs hela inlägget


2022-12-19

Nyheter och reportage 2023

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för juli-dec

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFSforeningsredovisning Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget