2023-01-19 | Nyheter och reportage 2023

Aktuellt om godmansutredningen

Hur går det med utredningen “Gode män och förvaltare – En översyn” (även kallad för godmansutredningen)?

RFS har återigen ställt frågan till justitiedepartementet hur det går med godmansutredningen. Svaret vi har fått är att någon lagändring för gode män har inte trätt i kraft från januari 2023.

Lite kort sammanfattning av godmansutredningens gång:

Regeringen beslutade 2019 om kommittédirektiven Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (dir. 2019:44) Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd.

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen har lämnat flera förslag och betänkandet är ännu inte färdigberett inom Regeringskansliet. RFS yttrade sig i oktober 2021 över remissen.

Betänkandet föreslog att lagändringar skulle träda i kraft den 1 januari 2023 men regeringens arbete med förslaget har avstannat och det fanns vid 2022 års slut fortfarande ingen plan från regeringen om när arbetet skulle återupptas. RFS har under 2022 i uttalanden i media betonat vikten av att arbetet återupptas och har vid flera tillfällen hört av sig till justitiedepartementet för att höra hur arbetet fortskrider. Senast den 10 januari fick RFS besked från Justitiedepartementet att det i nuläget inte finns någon tidsplan som de kan dela med sig av för det fortsatta arbetet.

 

RFS fortsätter bevaka utredningen och betona vikten av att utredningen hanteras vidare. Både utredningen i sin helhet och vårt remissvar finns att läsa på vår hemsida.

Godmansutredningen

RFS remissvar


2023-10-16

Nyheter och reportage 2023

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-07

Nyheter och reportage 2023

Trygga din ekonomiska framtid (Del 1, öppen för alla)

Välommen till  "Trygga din ekonomiska framtid" med Gilla din ekonomi och Finansinspektionen! En kurs för dig som arbetar som god man eller är medlem i Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Kursen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. RFS har haft ett samarbete...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2023

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget