2016-09-09 |

Bli cirkelledare på anstalt

Omslag studiematerial Bättre framtid2016-09-09

Vill du bidra till att intagna på anstalt blir bättre förberedda inför frigivningen? Bli cirkelledare för studiecirkeln Bättre framtid!

På ett antal häkten och anstalter drivs studiecirkeln Bättre framtid av frivilligorganisationer som har besöksgrupper på häkte och anstalt. 
– Utvärderingarna som görs i slutet av cirklarna visar att dessa är mycket uppskattade av de intagna och det finns en efterfrågan av nya studiecirklar, säger Thomas Karlsson, visionsrumsansvarig och utbildare i Bättre framtid.

Studiecirkeln, som kan ses som en förlängning av Visionsrummet, tar vid tolv träffar upp ett antal områden som för intagna är viktiga inför frigivningen. Det handlar till exempel om familj/relationer, ekonomi, etik och moral. Under hösten kompletteras materialet med ett kapitel om hälsa.

– Även om det på anstalt redan finns många program så fyller Bättre framtid en annan funktion. Kriminalvårdens program får du gå utifrån vilket brott du begått, studiecirkeln handlar om att förbereda sig för livet efter anstalten och ta tag i sina problem med att leva i samhället. Att cirkeln leds av frivilliga är också uppskattat, säger Thomas.

Till varje område i studiecirkeln bjuds en resursperson in. Det kan vara handläggare från Kronofogden, socialtjänsten eller en präst. Cirkelledarna ansvarar för det praktiska kring studiecirkeln och är diskussionsledare vid träffarna. Personal från Kriminalvården finns alltid med av säkerhetsskäl.

Som cirkelledare förväntas du inte kunna ge svar på faktafrågor utan framförallt se till att alla kommer till tals och att samtalsklimatet blir bra.

Thomas Karlsson, visionsrumssamordnare

– Jag har varit med som resursperson och det är härligt att se hur individer växer under resans lopp. När studiecirkeln är klar får alla deltagare ett diplom och för en del är det stort. Det kan vara första gången de får bevis för att de fullföljt något som är bra, berättar Thomas.

Fakta

  • RFS utbildar studiecirkelledare inom RFS lokalföreningar. Välkommen att höra av dig till Thomas Karlsson om du vill veta mer, thomas.karlsson@rfs.se, 073-502 66 10
  • Studiecirkeln togs fram under projektet Bättre frigivning 2002-2006 som en förlängning av Visionsrummet. Styrgruppen för Visionsrummet har idag ansvar för studiecirkelns fortlevnad. NBV ansvarar för tryck av studiematerialet.

2023-12-20

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget