2018-01-15 | Debattinlägg

Debattartikel: “Alla har rätt till en kompetent god man”

2018-01-16 

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören AnderssonI en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS om att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten – både för den som får stödet och för den gode mannen.

Gång på gång lyfter media fram exempel på gode män som har för många uppdrag, som missbrukat sin roll eller inte förstått den. RFS vill betona att de allra flesta gode män gör betydelsefulla insatser år ut och år in, trots minimalt stöd från ansvariga myndigheter. Men varje person som råkar ut för en oseriös god man/förvaltare är självfallet en för mycket.

Nu senast skriver Sydsvenskan om en god man som dels har hela 65 uppdrag, dels uppges ha förbjudit sin huvudman att träffa sina anhöriga, något en god man inte har befogenhet att göra. Utifrån medias rapportering är det också ett exempel på stor okunskap om vad som ingår i god mans roll – något RFS medlemmar med uppdrag som god man ofta möter.

Elin Molander, projektledare Min rätt - Din rollSedan länge driver RFS att hela godmansinstitutet behöver utredas och föräldrabalken ses över i syfte att skapa ett modernt system. Vi menar att problematiken till stor del beror på kommuners bristande metod för arbete med gode män, ett perspektiv som ofta hamnar i skymundan.

I december 2017 presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport om godmansinstitutet. Kritiken som framförs i rapporten är inte nådig. Riksrevisionen kritiserar länsstyrelserna och staten för att inte ha skapat rätt förutsättningar för gode män. Det är också häpnadsväckande att länsstyrelsen inte fullgjort sitt ansvar som tillsynsmyndighet och att regeringen låtit det fortgå.

RFS anser därför att flera åtgärder måste till för att skapa ett rättssäkert system:

 

  • Skapa en nationell myndighet som ansvarar för tillsyn samt tar fram riktlinjer och stöd till landets överförmyndarverksamheter. Myndigheten bör också ta fram ett nationellt register för att kunna se hur många uppdrag varje god man och förvaltare har.
  • All överförmyndarverksamhet ska ha anställd personal med lämplig kompetens, till exempel juridisk och beteendevetenskaplig kompetens.
  • Obligatorisk utbildning för alla gode män. En nationell utbildning behöver tas fram i samarbete med representanter för huvudmän och gode män i civilsamhällets organisationer. Gode män behöver också stöd och vidareutbildning under pågående uppdrag. RFS lokalföreningar fyller här en viktig funktion för att erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetenspåfyllning.
  • Värna frivilligheten i uppdragen och begränsa antalet.  En frivillig god man har en unik möjlighet till insyn i myndigheternas biståndsbeslut och kan bidra till att upptäcka eventuella missförhållanden. För den som får stödet kan god man i många fall vara den enda kontakten med en person som inte är med en tjänsteman.  För att uppdraget ska genomföras med kvalitet ska den gode mannen hinna med regelbundna möten med personen som behöver hjälpen, ha kontakt med ansvariga myndigheter och så vidare.
  • Strategiskt arbete med rekrytering av frivilliga. Överförmyndare uppger ofta att det är svårt att rekrytera gode män, men RFS håller inte med. Det finns ett stort engagemang hos allmänheten. Problemet är att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av dessa uppdrag.

Via våra medlemmar och genom projekt finansierade av Allmänna arvsfonden såsom Rollkoll och pågående Min rätt – Din roll har RFS fått stor kunskap om vilka brister som finns i dag. Vi ser fram emot att bidra med vår kompetens i en kommande utredning för att skapa godmanskap som erbjuder individen både rättssäkerhet och medmänsklighet.

 

Jenny Ögren
förbundsordförande Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 

Elin Molander
projektledare Min rätt – Din roll

Debattartikel publicerades 15 januari i Dagens samhälles nättidning


2019-06-24

Debattinlägg

RFS om lekmannaövervakare i TfK

2019-06-24 I senaste numret av Tidskrift för kriminalvård har RFS skrivit debattartikeln ”Lekmannaövervakare viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet”. Läs artikeln i sin helhet nedan. Dagens nyheter uppmärksammade nyligen att antalet lekmannaövervakare drastiskt har minskat de senaste åren. Detta är en negativ...

Läs hela inlägget


2017-11-06

Debattinlägg

Debatt: “Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18”

2017-11-06 För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. RFS anser att dessa unga vuxna ska få möjlighet till det stöd en kontaktperson enligt socialtjänstlagen innebär. När en ensamkommande ungdom fyller 18 år upphör direkt det ansvar som...

Läs hela inlägget


2017-09-25

Debattinlägg

Debattartikel: “Att mista sin kompis”

2017-09-25 Allt fler förlorar sin kontaktperson när de flyttar till särskilt boende. Det visar en brist på förståelse för vad en kontaktperson bidrar med, skriver Jenny Ögren, förbundsordförande i SocialPolitik.  Sedan flera år har det blivit svårare för...

Läs hela inlägget