2016-09-29 | Debattinlägg

Debattartikel: “Lämna inte gode män i sticket!”

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande Foto: Sören Andersson2016-09-29

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, att det måste vara en högt prioriterad fråga för de styrande att se till att de gode män som ska stödja ensamkommande barn har möjlighet att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Läs debattartikeln på Dagens samhälles hemsida

Våra medlemmar möter i sina uppdrag som god man, särskilt förordnad vårdnadshavare och kontaktperson dagligen barn som har kommit hit utan en förälder eller vårdnadshavare. Medlemmarna är engagerade medmänniskor som gör stora insatser för att hjälpa dessa barn att få en så trygg start som möjligt i vårt land. Samtidigt hör vi många berättelser om hur komplicerade uppdragen kan vara – barn som mår psykiskt dåligt på grund av flykten och längtan efter familjen, förändringarna i asyllagen som skapar stress och oro och svåra juridiska frågor som ska lösas.

Vi har därför tagit fram en lista på åtgärder för att den gode mannen ska kunna ge de ensamkommande barnen bästa möjliga stöd:

  • Myndigheter och kommuner måste bli bättre på att stödja gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare. Det är helt oacceptabelt att uppdragstagarna blir lämnade så ensamma i sina uppdrag som de är idag. För att genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet behövs till exempel utbildning och rådgivning. Här fyller RFS lokalföreningar och kansli en viktig funktion, men myndigheterna behöver utveckla sitt arbete. RFS har förslag på en metod, se www.rfs.se/metodbok
  • Tiden som god man behöver förkortas och särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas snarast efter beslut om uppehållstillstånd. Den utdragna asylprocessen leder till att gode män har sett sina uppdrag förlängas från tre månader till flera år. När barnet får uppehållstillstånd ska uppdraget övergå till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det har emellertid växt fram en praxis där särskild förordnad vårdnadshavare inte tillsätts om barnet är över 16 år eftersom handläggningen tar så lång tid. Istället får gode mannen ha kvar uppdraget till 18-årsdagen. Förutsättningarna för uppdragen har på så vis förändrats utan att någon tagit reda på vilka konsekvenser blir för uppdragstagarna och barnen.
  • Gode mannen ska kvarstå så länge beslut om uppskrivning av ålder inte vunnit laga kraft. RFS har tyvärr sett flera fall där gode män har entledigats från sitt uppdrag med omedelbar verkan när Migrationsverket skrivit upp barnets ålder till minst 18 år vid avvisningsbeslutet. Det trots att beslutet inte vunnit laga kraft. Kommunerna agerar dessutom olika, en del gör samma bedömning som Migrationsverket och avslutar godmanskapet omedelbart medan andra låter den gode mannen kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft.
  • Insatsen kontaktperson enligt SoL, ska erbjudas ensamkommande barn efter 18-årsdagen. En ung vuxen kan behöva fortsatta, långsiktiga insatser för att guidas in i det svenska samhället av en ansvarsfull vuxen. Om båda parter vill det är det värdefullt att bygga vidare på den relation som barnet fått med gode mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavare.
  • Regeringen bör se till att det skapas tydliga riktlinjer till den tillfälliga asyllagen där barnens rätt till stöd från frivilliga prioriteras.

Många människor gör i dag – trots bristande stöd – ovärderliga frivilliginsatser för ensamkommande barn. Om det även i fortsättning ska finnas tillgång på frivilliga som utför dessa uppdrag på ett rättssäkert sätt krävs en förändring.

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2019-06-24

Debattinlägg

RFS om lekmannaövervakare i TfK

2019-06-24 I senaste numret av Tidskrift för kriminalvård har RFS skrivit debattartikeln ”Lekmannaövervakare viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet”. Läs artikeln i sin helhet nedan. Dagens nyheter uppmärksammade nyligen att antalet lekmannaövervakare drastiskt har minskat de senaste åren. Detta är en negativ...

Läs hela inlägget


2018-01-15

Debattinlägg

Debattartikel: “Alla har rätt till en kompetent god man”

2018-01-16  I en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS om att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten – både för den som får stödet och för den gode mannen. Gång på gång lyfter media fram exempel...

Läs hela inlägget


2017-11-06

Debattinlägg

Debatt: “Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18”

2017-11-06 För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. RFS anser att dessa unga vuxna ska få möjlighet till det stöd en kontaktperson enligt socialtjänstlagen innebär. När en ensamkommande ungdom fyller 18 år upphör direkt det ansvar som...

Läs hela inlägget