2016-11-21 |

Engagemang kan påverkas

Aron Schoug Öhman, Stockholms universitet2016-11-21 

Det är så svårt att få folk att engagera sig! Känns det igen? En nyckel för att motivera till ideellt engagemang kan vara ledarskapet, menar forskaren Aron Schoug Öhman. 

Egna erfarenheter av ideellt engagemang framförallt inom kultursektorn väckte Aron Schoug Öhmans intresse för att fördjupa sig i ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete. 
– Jag insåg ganska snart att det behövdes en speciell teknik för att leda och koordinera ideellt arbete. Det går inte riktigt att göra på samma sätt som om man är chef på en arbetsplats där det finns kontrakt och det betalas ut lön, berättar Aron Schoug Öhman, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

– Dessutom verkar hela engagemangsfrågan vara en stor problematik i ideell sektor. Många tycker det är svårt att få folk att engagera sig, samtidigt som studier visar att svenskarnas engagemang är större än någonsin.

Intervjuade styrelser

I sin masteruppsats ”Utan morot och piska” ville Aron ta reda på hur föreningar skapar förutsättningar för motivation hos medlemmarna. Han intervjuade styrelseledamöter i Naturskyddsföreningens lokalföreningar om hur de upplever att man bäst motiverar människor, hur de gör när de motiverar och vilka faktorer de tror motiverar.

Ur svaren vaskade han fram fyra faktorer som var och en både kan främja och hämma motivation för ideellt engagemang. Faktorerna är sakfrågeengagemang, livspussel, gruppdynamik och maktstruktur. 

Vad föreningen gör påverkar

Arons studie visar på att människors vilja till att engagera sig påverkas av en mängd saker. En del av dessa kan föreningen inte påverka, sedan finns det annat där det kan spela stor roll vad föreningen gör för att fånga upp engagemanget. Dålig stämning vid möten eller om medlemmars idéer inte tas om hand är exempel på sådant som föreningen kan göra något åt. Det är också här ledarskapet kommer in, ett ord som för många i föreningslivet kanske kan kännas lite främmande.

– Jag studsar också lite över ordet ledarskap för det sätter fokus på vissa nyckelpersoner som om det vore ledaren som gör själva verksamheten, när det i själva verket är ett samarbete. Med det sagt menar jag ändå att det finns en poäng med att använda begreppet ledarskap. Ta exemplet med dålig stämning i föreningen, för att få till en förändring behövs det alltid någon form av initiativ för att bryta trenden. Det är den typen av ledarskap jag menar, säger Aron.

Balansakt för ideella ledare

Aron förtydligar att ledaren eller initiativtagaren inte alltid behöver vara ordförande eller någon i styrelsen. Det kan vara vem som helst i föreningen som har en vision om förändring som kan få mandat av styrelsen. Men det är en ständig balansakt för en ideell ledare att hålla ihop en förening och samtidigt lämna det utrymme som krävs för att individen ska känna motivation och engagemang.
– Som ledare i ideell sektor är det helt nödvändigt att vara flexibel, få in andras synvinklar och bejaka initiativ. Annars kommer medlemmarna att dra helt enkelt, fortsätter Aron. 

Tid för samtal

Arons råd är att skapa tid för samtal kring engagemang, till exempel i styrelsen.
– Innan förslag och lösningar diskuteras är det bra att gå till botten med vad som får människor att bli engagerade och vad som får människor att tappa motivation. Här är det lätt hänt att fastna vid sitt eget perspektiv, men det gäller att försöka få med flera olika perspektiv om föreningen vill fånga upp medlemmar som inte är precis likadana som en själv. 

 

Fakta Aron

  • Aron Schoug Öhmans masteruppsats Utan morot och piska kan laddas ner här.
  • Arons senaste forskningsprojekt handlar om samarbete och ledarskap i ideellt arbete. Han studerar samtal i arbetsgrupper för att bidra med en djupare förståelse för hur det går till när medlemmarna för diskussioner, hur meningsskiljaktigheter hanteras, hur beslut fattas, hur ansvar fördelas med mera.

Fakta RFS årsmöte 2017

Vid RFS årsmöte i Lund 13-14 maj kommer Aron Schoug Öhman att föreläsa om:

  • vad som främjar och hämmar motivation till ideellt engagemang
  • konkreta exempel på vad föreningen kan göra samt om ledarskapets roll i detta
  • i samband med detta kommer det finnas tid för samtal och reflektion kring den egna föreningen

2023-12-20

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget