2019-02-05 | Nyheter och reportage 2019

Förening ingår avtal om stöd till gode män

2019-02-05

Lokalföreningen i Eskilstuna och Eskilstuna kommun har ingått ett IOP-avtal om utvecklat stöd till gode män och förvaltare. Här berättar ordförande Benny Sandell om upplägget och delar med sig av förhoppningar och farhågor.

Benny Sandell, ordförande Eskilstuna frivilliga samhällsarbetare

Avtalet går i korthet ut på att Eskilstuna frivilliga samhällsarbetare ska arrangera grundutbildning, erfarenhetsutbyten, stödverksamhet och jourtelefon. Föreningen lägger 460 volontärtimmar per år för framtagande av utbildning, praktiska förberedelser och uppföljningsmöten med mera. Kommunen å sin sida står för kostnader såsom lokalhyra, utrustning samt för arvoden till dem som leder studiecirklar eller sitter i stöd- och jourverksamheten.

Hur initierades samarbetet?

– När Eskilstuna kommun tillsatte en IOP-samordnare våren 2018 sammanföll det med att vår förening sagt upp det tidigare avtalet med överförmyndaren om att erbjuda stödverksamhet. Besöken hade tredubblats och vår arbetsinsats motsvarade inte längre de 30 000 kronor föreningen då fick som ersättning, berättar Benny Sandell.

Det blev ett perfekt tillfälle för föreningens styrelse att diskutera nytt upplägg för samarbete med IOP-samordnaren och överförmyndarnämndens politiker. Föreningen presenterade en gedigen plan och vilken samfinansiering som krävdes av kommunen.

– Det unika är att det är vi i föreningen som helt föreslagit innehållet i utbildningen och stödet och överförmyndaren köpte vårt förslag, säger Benny.

Hur beräknade ni samfinansieringen?

– Volontärtimmarna är en uppskattning av oss i föreningen, och vi var redan från början tydliga med att det krävs ett arvode till de som ställer upp för att det ska bli intressant och fungera långsiktigt. Det är ett affärsmässigt upplägg som kommunen tjänar på.

Påverkar detta föreningens röstbärarfunktion?

– Avtalet har lett till en unik kontakt med både tjänstemän och politiker som kommer att vara tätare än tidigare. Vi kommer ha kvartalsmöten för uppföljning tillsammans med överförmyndaren och då är det viktigt att även lyfta problem. Ett mål med detta är ökad förståelse för varandra. Det gemensamma är ju att vi alla ska ha fokus på att huvudmannen ska få rätt hjälp.

Hur ser ansvarsfördelningen i föreningen ut?

– Idag är vi sex personer som ansvarar för utbildning och stödinsatserna, men vi hoppas att intresset för att vara med ska växa.

Har ni några farhågor?

– Det är i så fall att spräcka budgeten eller att vi inte får tag på rätt personer som kan hjälpa till med utbildning och stöd framöver.

Vilka tips och råd kan du ge till andra föreningar?

– Till att börja med gäller det att säkra kompetensen i föreningen för att kunna göra detta på ett bra sätt med kontinuitet. Sedan se till att få ett bra ekonomiskt utbyte, det gäller att ha lite självförtroende. Vi i föreningen kan dessa frågor och kommunen tjänar på att vi utför den här tjänsten.

Finns det ytterligare samarbetsområden längre fram?

– Vi hoppas på att kunna utveckla en vidareutbildning och en informations- och upplysningsverksamhet gentemot till exempel anhöriga, avslutar Benny.

Fakta IOP, idéburet offentligt partnerskap, Eskilstuna

Avtalet som löper i tre års tid går i korthet ut på att::

Föreningen ska arrangera:

  • grundutbildning i studiecirkelform tre eller fyra gånger per år
  • två erfarenhetsutbyten per år
  • stödverksamhet två-tre timmar per vecka
  • samt jourtelefon enligt fasta tider dagtid, kvälls- samt helgtid.

Utöver det lägger föreningen 462 volontärtimmar per år gällande sådant som utveckling av utbildning, praktiska förberedelser och uppföljningsmöten.

Kommunen, överförmyndaren: betalar 292 000 kr per år till föreningen. Det finansierar kostnader såsom lokalhyra, utrustning samt arvoden till dem som leder studiecirklar eller sitter i stöd- och jourverksamheten. Varje studiecirkelledare får till exempel drygt 7 000 kronor per cirkel och de som sitter stöd- och jourverksamheten mellan 800-1000 kronor per vecka.

Återkoppla kring IOP till RFS

Utvecklingen av IOP i kommunerna är en fråga som RFS bevakar. Vilka möjligheter och utmaningar innebär det för lokalföreningarna? Hör gärna av dig till kansliet om din förening har erfarenhet av detta.


2023-10-16

Nyheter och reportage 2019

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2019

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2019

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget