2022-04-06 | Omvärldsnotiser 2022

Hur kan vi stötta flyktingar från Ukraina?

Världen befinner sig i en omskakande tid och det pågår ett krig i Europa som berör på djupet. För många är det viktigt att känna att man själv kan agera för att på olika sätt stötta och hjälpa de människor som drabbas av kriget och som nu flyr Ukraina. Vid händelse av kris har också civilsamhället en betydande roll för att hjälpa de som drabbas. Hur kan vi som är frivilliga samhällsarbetare hjälpa i det som nu sker?

Svenska myndigheter tror att uppemot 6 000 ensamma barn kan komma till Sverige under 2022 till följd av kriget. Det går naturligtvis inte att förutspå vad som ska hända, men RFS kansli för en löpande dialog med SKR, olika överförmyndare och förbundsstyrelsen för att RFS som förbund ska ha information om hur vi kan hjälpa och påverka och för att vi ska kunna nå ut med information till våra medlemmar. Efter att EU:s massflyktsdirektiv aktiverats har SKR gått ut med en rekommendation till överförmyndarna om att ensamkommande barn från Ukraina ska förordnas en god man.

Som medlem i RFS kan du tillsammans med din lokalförening stötta på olika sätt. Några tips är att lokalföreningen kan föra dialog med överförmyndaren om hur lokalföreningen kan erbjuda stöd.

  • Det kan vara att meddela överförmyndaren att det finns medlemmar som vill åta sig uppdrag som gode män för ensamkommande barn. Under flyktingkrisen 2015 hade kommunerna stora utmaningar att klara att hantera alla intresseanmälningar från enskilda personer som ville ha uppdrag varför det kan underlätta att som lokalförening samlas i kontakten med överförmyndaren.
  • Erbjuda medlemmar att vara mentorer åt nya gode män.
  • Lokalföreningar kan erbjud sig att vara med på utbildningar för nya gode män och erbjuder sig att stötta nya gode män på olika sätt.
  • Informera
  • Vill ni ordna digitala erfarenhetsträffar för fler lokalföreningar ordnar sprider gärna kansliet information om träffen i RFS kanaler och till medlemmar.
  • Tipsa gärna RFS kansli om det finns frågor som vi som förbund borde känna till eller som kansliet kan sprida till fler medlemmar, SKR och Föreningen Sveriges Överförmyndare.

RFS kansli arbetar vi nu med att kunna översätta RFS broschyr Vad ska en god man hjälpa mig med? till ukrainska för att barn ska få information om vad det innebär att ha en god man, en debattartikel för att synliggöra frivilliga samhällsarbetares betydelse i det nuvarande läget och om vi kan nå ut till överförmyndarna med information om RFS och våra lokalföreningar.


2024-04-17

Omvärldsnotiser 2022

Michell Malmgren ny sakkunnig för psykiatri- och socialtjänstområdena

Michell Malmgren är RFS nya sakkunnig inom psykiatri- och socialtjänstområdena. Sedan starten i november 2023, har han redan hunnit med en hel del och där ett fokus har varit att stötta medlemmarna i frågor inom hans område. Michell har en politisk...

Läs hela inlägget


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2022

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Omvärldsnotiser 2022

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har...

Läs hela inlägget