2021-10-08 | Debattinlägg

RFS remissvar – Godmansutredningen

RFS har som remissinstans skrivit ett yttrande av utredningen Gode män och förvaltare – En översyn (även kallad godmansutredningen). 

Här följer RFS övergripande synpunkter på innehållet i utredningen:

  • Utredningens direktiv är inte tillräckligt omfattande

RFS har under många år påtalat behovet av en översyn inom ställföreträdarområdet. Vi välkomnar utredningen, men hade önskat se en större översyn av regelverket än vad direktiven innefattar. RFS anser att utredningen, inom de direktiv som funnits, har lagt fram många bra förslag för att stärka rättssäkerheten för huvudmän och skapa bättre förutsättningar för överförmyndarna att bedriva sin verksamhet.

  • En majoritet av utredningens förslag är avhängiga på inrättandet av en ny nationell myndighet

RFS tillstyrker flera av utredningens förslag. Vår bedömning är dock att en majoritet av förslagen är helt avhängiga på att förslaget om en ny nationell myndighet blir verklighet.

  • Samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhälle är av yttersta vikt för en gynnsam utveckling inom ställföreträdarområdet

Det finns idag stor kunskap inom civilsamhället på området avseende stöd och utbildning till såväl huvudmän som ställföreträdare. RFS anser att samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle måste formaliseras på ett tydligt sätt. Bland annat uppmanar vi till att föreslagen myndighet har en förordning om samverkan med civilsamhället och att det inrättas ett statsbidrag för civilsamhällets arbete inom området.

  • RFS tillstyrker de förslag som avser ökad insyn och stärkt rättssäkerhet för huvudmän

Förslagen om att huvudmannen ska ges en starkare ställning genom att ställföreträdaren i större grad ska beakta huvudmannens vilja eller förmodade inställning är viktiga. RFS tillstyrker även förslaget att ett godmanskap ska upphöra om huvudmannen inte längre samtycker.

  • Behovet av stöd till ställföreträdare är mycket större än de frågor som utredningen lyfter

RFS beklagar att utredningens direktiv inte avsåg en mer omfattande översyn av stödet till ställföreträdare. Vi anser att förslaget om erinran om kommunernas serviceskyldighet inte tillgodoser behovet av information och stöd till ställföreträdare. Några exempel är ställföreträdare som utsätts för hot och våld i sitt uppdrag eller ställföreträdare som på grund av myndigheters svårigheter att rekrytera nya ställföreträdare fortfarande inte blir entledigade från sitt uppdrag inom rimlig tid. Stödet till ställföreträdare skulle också kunna handla om löpande fortbildning eller mentorskap till nya ställföreträdare.

  • Det krävs ytterligare åtgärder för att värna frivilliga ställföreträdare

Att vara ställföreträdare är ett frivilliguppdrag. Därför borde det vara en självklarhet att införa en maxgräns för hur länge en ställföreträdare kan förväntas kvarstå i ett uppdrag som hen begärt sig entledigad ifrån. Kravet på ställföreträdares dödsbo att upprätta en sluträkning bör tas bort. Det är rimligt att överförmyndaren/kommunen åläggas att knyta ställföreträdarna till kommunens företagshälsovård, exempelvis vid situationer där det förekommit hot eller våld. RFS efterlyser även tydliga förslag på hur arvode ska kunna garanteras ställföreträdare till huvudmän som väljer att inte betala ut arvode.

  • Det krävs en djupare analys kring frågan om anställda ställföreträdare

RFS önskar ett tydligare resonemang kring förslaget om anställda ställföreträdare. Vi avvisar kategoriseringen mellan professionella och frivilliga ställföreträdare. En bättre terminologi vore anställda och frivilliga ställföreträdare då det inte finns någon motsättning i att en frivillig ställföreträdare utför sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Vi önskar även ett förtydligande kring vilka kriterier som ska gälla för att en anställd ställföreträdare ska förordnas. RFS tillstyrker utredningens förslag att samma villkor ska gälla för anställda ställföreträdare som för frivilliga. Dock vill vi poängtera att frivilliga ställföreträdare borde ha samma rättigheter att erhålla ersättning för sitt uppdrag och att kommunen borde vara en garant för att ställföreträdaren ska få ut det arvode hen är berättigad till. En frivillig ställföreträdare borde även ha möjlighet att erbjudas handledning och stöd via kommunen vid förekomst av hot, våld eller krissituation.

  • En digital utveckling på området är nödvändig

De förbättringar som föreslås när det gäller att kunna använda digitala verktyg för huvudmannens räkning är positiva. Samhällets utveckling har sprungit ifrån regelverket kring ställföreträdare och det är allt svårare att för ställföreträdare att sköta det som ska göras i huvudmannens namn, när det oftast behövs Bank-ID för aktuella åtgärder. RFS anser det mycket angeläget att fortsatta initiativ tas för att möjliggöra att ställföreträdare ska kunna företräda huvudmannen digitalt. Ett sätt skulle kunna vara ett en särskild digital behörighet för ställföreträdare.

  • Ett nationellt ställföreträdarregister är behövligt

RFS tillstyrker förslaget om ett nationellt ställföreträdarregister. Ett sådant register kan exempelvis möjliggöra att ställföreträdare använder digitala lösningar för sin huvudmans räkning. Det ger också en överblick över landets ställföreträdare och skapar bättre överblick samt ökad säkerhet för huvudmannen.

Läs hela remissvaret, som också innehåller specifika och fördjupade synpunkter, här:

Läs utredningen här:

 


2024-05-27

Debattinlägg

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget


2024-05-20

Debattinlägg

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Debattinlägg

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget