2021-10-08 | Nyheter och reportage

RFS remissvar – Godmansutredningen

RFS har som remissinstans skrivit ett yttrande av utredningen Gode män och förvaltare – En översyn (även kallad godmansutredningen). 

Här följer RFS övergripande synpunkter på innehållet i utredningen:

  • Utredningens direktiv är inte tillräckligt omfattande

RFS har under många år påtalat behovet av en översyn inom ställföreträdarområdet. Vi välkomnar utredningen, men hade önskat se en större översyn av regelverket än vad direktiven innefattar. RFS anser att utredningen, inom de direktiv som funnits, har lagt fram många bra förslag för att stärka rättssäkerheten för huvudmän och skapa bättre förutsättningar för överförmyndarna att bedriva sin verksamhet.

  • En majoritet av utredningens förslag är avhängiga på inrättandet av en ny nationell myndighet

RFS tillstyrker flera av utredningens förslag. Vår bedömning är dock att en majoritet av förslagen är helt avhängiga på att förslaget om en ny nationell myndighet blir verklighet.

  • Samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhälle är av yttersta vikt för en gynnsam utveckling inom ställföreträdarområdet

Det finns idag stor kunskap inom civilsamhället på området avseende stöd och utbildning till såväl huvudmän som ställföreträdare. RFS anser att samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle måste formaliseras på ett tydligt sätt. Bland annat uppmanar vi till att föreslagen myndighet har en förordning om samverkan med civilsamhället och att det inrättas ett statsbidrag för civilsamhällets arbete inom området.

  • RFS tillstyrker de förslag som avser ökad insyn och stärkt rättssäkerhet för huvudmän

Förslagen om att huvudmannen ska ges en starkare ställning genom att ställföreträdaren i större grad ska beakta huvudmannens vilja eller förmodade inställning är viktiga. RFS tillstyrker även förslaget att ett godmanskap ska upphöra om huvudmannen inte längre samtycker.

  • Behovet av stöd till ställföreträdare är mycket större än de frågor som utredningen lyfter

RFS beklagar att utredningens direktiv inte avsåg en mer omfattande översyn av stödet till ställföreträdare. Vi anser att förslaget om erinran om kommunernas serviceskyldighet inte tillgodoser behovet av information och stöd till ställföreträdare. Några exempel är ställföreträdare som utsätts för hot och våld i sitt uppdrag eller ställföreträdare som på grund av myndigheters svårigheter att rekrytera nya ställföreträdare fortfarande inte blir entledigade från sitt uppdrag inom rimlig tid. Stödet till ställföreträdare skulle också kunna handla om löpande fortbildning eller mentorskap till nya ställföreträdare.

  • Det krävs ytterligare åtgärder för att värna frivilliga ställföreträdare

Att vara ställföreträdare är ett frivilliguppdrag. Därför borde det vara en självklarhet att införa en maxgräns för hur länge en ställföreträdare kan förväntas kvarstå i ett uppdrag som hen begärt sig entledigad ifrån. Kravet på ställföreträdares dödsbo att upprätta en sluträkning bör tas bort. Det är rimligt att överförmyndaren/kommunen åläggas att knyta ställföreträdarna till kommunens företagshälsovård, exempelvis vid situationer där det förekommit hot eller våld. RFS efterlyser även tydliga förslag på hur arvode ska kunna garanteras ställföreträdare till huvudmän som väljer att inte betala ut arvode.

  • Det krävs en djupare analys kring frågan om anställda ställföreträdare

RFS önskar ett tydligare resonemang kring förslaget om anställda ställföreträdare. Vi avvisar kategoriseringen mellan professionella och frivilliga ställföreträdare. En bättre terminologi vore anställda och frivilliga ställföreträdare då det inte finns någon motsättning i att en frivillig ställföreträdare utför sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Vi önskar även ett förtydligande kring vilka kriterier som ska gälla för att en anställd ställföreträdare ska förordnas. RFS tillstyrker utredningens förslag att samma villkor ska gälla för anställda ställföreträdare som för frivilliga. Dock vill vi poängtera att frivilliga ställföreträdare borde ha samma rättigheter att erhålla ersättning för sitt uppdrag och att kommunen borde vara en garant för att ställföreträdaren ska få ut det arvode hen är berättigad till. En frivillig ställföreträdare borde även ha möjlighet att erbjudas handledning och stöd via kommunen vid förekomst av hot, våld eller krissituation.

  • En digital utveckling på området är nödvändig

De förbättringar som föreslås när det gäller att kunna använda digitala verktyg för huvudmannens räkning är positiva. Samhällets utveckling har sprungit ifrån regelverket kring ställföreträdare och det är allt svårare att för ställföreträdare att sköta det som ska göras i huvudmannens namn, när det oftast behövs Bank-ID för aktuella åtgärder. RFS anser det mycket angeläget att fortsatta initiativ tas för att möjliggöra att ställföreträdare ska kunna företräda huvudmannen digitalt. Ett sätt skulle kunna vara ett en särskild digital behörighet för ställföreträdare.

  • Ett nationellt ställföreträdarregister är behövligt

RFS tillstyrker förslaget om ett nationellt ställföreträdarregister. Ett sådant register kan exempelvis möjliggöra att ställföreträdare använder digitala lösningar för sin huvudmans räkning. Det ger också en överblick över landets ställföreträdare och skapar bättre överblick samt ökad säkerhet för huvudmannen.

Läs hela remissvaret, som också innehåller specifika och fördjupade synpunkter, här:

Läs utredningen här:

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget