2018-09-28 | Nyheter och reportage 2018

Samarbete är framtiden i Umeå

2018-09-28

Att samverka kring frivilliguppdragen är framtiden, säger Christer Skaghammar, frivårdsinspektör i Umeå.

Via en artikel om RFS Rättssäkerhetsprojekt i Kriminalvårdens personaltidning Omkrim fick Christer Skaghammar nys om idén: att samarbeta över myndighetsgränserna kring lagreglerade frivilliguppdrag. Efter att förankrat frågan hos sin chef bjöd han in de andra myndigheterna och de då två lokalföreningarna i Umeå till ett förutsättningslöst möte.

Detta var år 2014. Sedan dess finns en arbetsgrupp tillsatt med representanter från frivård, patientnämnd, socialtjänst, överförmyndare och förening.

– Det har varit en stabil grupp med personer som tycker det här är roligt och viktigt, så samverkan kommer att leva vidare. Att samverka kring frivilliguppdragen med syfte att höja kvaliteten är en framtidsfråga, säger Christer Skaghammar.

En prioriterad fråga

En framgångsfaktor för samarbetet i Umeå är den tydliga förankringen hos ledningen i respektive verksamhet. Arbetsgruppen har tagit fram en överenskommelse som cheferna skrivit under och ett årshjul för samarbetet. Att frågan varit prioriterad hos frivården Umeå innebär att personalen fortsatt använder insatsen lekmannaövervakare, trots att den de senaste åren nästan försvunnit på flera håll i myndigheten.

– Vi har hela tiden fortsatt arbeta aktivt med frågan, men jag vet att det nu pågår ett internt arbete inom hela Kriminalvården för att lyfta vilken resurs lekmannaövervakare och civilsamhället är. Och det är verkligen dags för det nu, säger Christer.

Synliggör frivilligas insatser

Gemensamma föreläsningar, en folder om alla uppdrag och rekrytering på stan är exempel på vad arbetsgruppen genomfört. Och det finns många idéer för det fortsatta samarbetet. Till exempel vill gruppen synliggöra de frivilligas insatser via sociala medier, få till ett möte med lokala politiker och öka flödet av frivilliga mellan myndigheterna.

– Kanske har någon varit lekmannaövervakare väldigt länge och vill testa på något annat uppdrag. Då kan vi tipsa om uppdragen hos de andra myndigheterna och hjälpa till att slussa engagemanget vidare, berättar Christer.

Fakta

  • I Umeå-regionens överenskommelse beskrivs syfte och mål med samarbetet samt dessa fokusområden: kompentenshöjande insatser, rekrytering och synliggörande av frivilligas insatser och myndigheternas arbete.
  • I årshjulet för samarbetet skrivs arbetsgruppens möten in: sex möten per år, varav ett med chefer.

Läs intervjun med Agneta Zedell om idén bakom RFS metodbok

Läs om det nya samarbetet i Borlänge för att motverka segregation


2020-05-13

Nyheter och reportage 2018

Hemställan om digitala uttagsmedgivande

Idag har hemställan om digitala uttagsmedgivanden skickats till Justitiedepartementet och till Finansinspektionen. Läs hemställan här....

Läs hela inlägget


2020-04-28

Nyheter och reportage 2018

RFS beviljas nytt arvsfondsprojekt!

Vi har tagit emot den glädjande nyheten att RFS beviljas medel för det treåriga projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare! Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara...

Läs hela inlägget


2020-04-02

Nyheter och reportage 2018

Årsmöten och konferens med anledning av Covid-19

I det här speciella läget tvingas vi ta ovanliga beslut, och vi behöver ha våra medlemmars och verksamhetens bästa för ögonen. Nuvarande situation är extra ordinär och de flesta har inte ens kunnat föreställa sig att det som nu sker...

Läs hela inlägget

RFS beviljas nytt arvsfondsprojekt!

Vi har tagit emot den glädjande nyheten att RFS beviljas medel för det treåriga projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare!