2017-11-20 | Nyheter och reportage 2017

Slit som gav resultat

Per Brugge, Lunds frivilliga samhällsarbetare2017-11-20

Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.

Hur har föreningen bidragit till dagens samarbete? 
– Föreningen bildades 2010 för att protestera mot den hårda attityd och genuina misstro mot oss gode män som den då nya ledningen för överförmyndaren stod för. Ett gäng entusiaster arbetade enträget med att skriva brev och uppvakta överförmyndarnämnd, kommunrevision och länsstyrelsen med flera, berättar Per Brugge, ordförande för Lunds frivilliga samhällsarbetare samt ledamot i RFS förbundsstyrelse.

– Gemenskapen i föreningen bidrog till att vi orkade hålla ut, trots att vår frustration över situationen var på bristningsgränsen.

Efter två års kamp reagerade kommunledningen och så småningom rekryterades ny chef till överförmyndaren.

– Sedan dess har vi regelbunden kontakt med överförmyndarenheten. Vi har löst många gemensamma problem tack vare en öppen dialog baserad på ömsesidig respekt för varandras uppdrag och kunskap. Vi har också fått en bra kommunikation med överförmyndarnämnden. 

Vad är föreningens roll i samarbetet nu?

– Föreningen är idag en viktig samarbetspart i kommunen och vi upplever att vi blir lyssnade på. Just nu planerar vi en gemensam manifestation på internationella frivilligdagen, ett arbete som leds av överförmyndarnämnden. I oktober var vi kallade av kommunen till ett stormöte kring fördjupat samverkan med civilsamhället genom en lokal Överenskommelse och föreningen kommer att fortsätta delta i det arbetet. 

Vad betyder det för den enskilde medlemmen att föreningen är med RFS?

– RFS blir en samlande röst för landets alla frivilliga samhällsarbetare och bidrar genom sin opinionsbildning till att nyansera den bild allmänheten och politiker/myndigheter får av frivilligas insatser. Ofta är RFS debattinlägg den enda motvikten till onyanserade och generaliserande angrepp efter enskilda individers missgrepp. 

– RFS är också remissinstans i frågor som rör frivilliguppdragen. Genom förbundet kan vi förhoppningsvis även få gehör hos lagstiftaren om förändringar i den föråldrade föräldrabalken, avslutar Per.

Fakta om Lunds samarbete:

  • En arbetsgrupp i Lunds kommun har, inspirerad av förening och RFS metodbok, utrett förutsättningar för gemensamt arbete kring lagreglerade frivilliguppdrag.
  • Utredningen lyfter fram värdet av samarbetet och att det finns behov av att gruppen permanentas och utökas med representanter från de övriga lagreglerade områdena (patientnämnd och frivård). Läs mer Lunds samarbete här

2020-06-28

Nyheter och reportage 2017

Inbjudan till konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården

RFS och Civil Rights Defenders bjuder in till en konferens för stödpersoner, kontaktpersoner och gode män till personer inom tvångsvården. Vi hoppas att du vill vara med och diskutera hur du ser på ditt uppdrag, både dess styrkor och utmaningar,...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2017

”Jag känner mig som ett gångjärn mellan kriminalvård och civilsamhälle”

Ola Kuremyr har en bakgrund med missbruksproblematik. Han vet hur viktigt det är att få professionell hjälp och att ha trygga medmänniskor omkring sig under tillfriskningsarbetet. Han vet också att man lättare håller sig frisk genom att hjälpa andra i...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Nyheter och reportage 2017

Huvudmannens delaktighet i fokus i nytt projekt

Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Det riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer...

Läs hela inlägget