2017-11-20 | Nyheter och reportage 2017

Slit som gav resultat

Per Brugge, Lunds frivilliga samhällsarbetare2017-11-20

Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.

Hur har föreningen bidragit till dagens samarbete? 
– Föreningen bildades 2010 för att protestera mot den hårda attityd och genuina misstro mot oss gode män som den då nya ledningen för överförmyndaren stod för. Ett gäng entusiaster arbetade enträget med att skriva brev och uppvakta överförmyndarnämnd, kommunrevision och länsstyrelsen med flera, berättar Per Brugge, ordförande för Lunds frivilliga samhällsarbetare samt ledamot i RFS förbundsstyrelse.

– Gemenskapen i föreningen bidrog till att vi orkade hålla ut, trots att vår frustration över situationen var på bristningsgränsen.

Efter två års kamp reagerade kommunledningen och så småningom rekryterades ny chef till överförmyndaren.

– Sedan dess har vi regelbunden kontakt med överförmyndarenheten. Vi har löst många gemensamma problem tack vare en öppen dialog baserad på ömsesidig respekt för varandras uppdrag och kunskap. Vi har också fått en bra kommunikation med överförmyndarnämnden. 

Vad är föreningens roll i samarbetet nu?

– Föreningen är idag en viktig samarbetspart i kommunen och vi upplever att vi blir lyssnade på. Just nu planerar vi en gemensam manifestation på internationella frivilligdagen, ett arbete som leds av överförmyndarnämnden. I oktober var vi kallade av kommunen till ett stormöte kring fördjupat samverkan med civilsamhället genom en lokal Överenskommelse och föreningen kommer att fortsätta delta i det arbetet. 

Vad betyder det för den enskilde medlemmen att föreningen är med RFS?

– RFS blir en samlande röst för landets alla frivilliga samhällsarbetare och bidrar genom sin opinionsbildning till att nyansera den bild allmänheten och politiker/myndigheter får av frivilligas insatser. Ofta är RFS debattinlägg den enda motvikten till onyanserade och generaliserande angrepp efter enskilda individers missgrepp. 

– RFS är också remissinstans i frågor som rör frivilliguppdragen. Genom förbundet kan vi förhoppningsvis även få gehör hos lagstiftaren om förändringar i den föråldrade föräldrabalken, avslutar Per.

Fakta om Lunds samarbete:

  • En arbetsgrupp i Lunds kommun har, inspirerad av förening och RFS metodbok, utrett förutsättningar för gemensamt arbete kring lagreglerade frivilliguppdrag.
  • Utredningen lyfter fram värdet av samarbetet och att det finns behov av att gruppen permanentas och utökas med representanter från de övriga lagreglerade områdena (patientnämnd och frivård). Läs mer Lunds samarbete här

2022-05-17

Nyheter och reportage 2017

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget