2016-02-15 |

Uppdrag: att nå fler frivilliga samhällsarbetare

Thomas Jonsland2016-02-16

RFS ringde upp Thomas Jonsland, Socialstyrelsens projektledare för regeringsuppdraget att samordna nationella informationsinsatser.

Uppdraget som Socialstyrelsen fick i början av november 2015 går ut på att analysera situationen i kommunerna när det gäller rekrytering av gode män för ensamkommande barn, särskilt förordnade vårdnadshavare, familjehem och kontaktpersoner samt planera och genomföra informationsinsatser nationellt.

Vad har ni gjort så långt?
– När vi fick uppdraget var det snabba puckar för att få ut information om uppdragen på Socialstyrelsens hemsida innan nyår. Nu är det fokus på att lämna in en delrapport till regeringen den 1 april, som ska analysera situationen kring rekrytering av bland annat gode män i kommunerna. Vi ska också göra en plan för informationssatsning under 2016-2017, berättar Thomas Jonsland.

Som grund till analysen har Socialstyrelsen haft samrådsmöten med myndigheter och organisationer, bland annat med RFS. Härnäst ska Thomas gör telefonintervjuer med ansvariga chefer i tio kommuner, hos socialtjänsten, överförmyndaren och informationsavdelningen. Ensamkommande barn och ungdomar med erfarenheten av god man och familjehem ska också intervjuas i fokusgrupper.

– Det är viktigt att fånga upp den kunskap och de erfarenheter som finns så vi inte uppfinner hjulet på nytt. Något som blivit tydligt så långt är vilken stor skillnad det kan bli för barnen beroende på om gode mannen har ett eller 30 uppdrag. Att gode männen lägger så olika mycket tid på sina uppdrag upplevs som orättvist av barnen och det är uppenbart att kvaliteten i insatsen då kan brista.

– Flera aktörer som vi talat med poängterar behovet av att ge gode männen den kunskap som behövs för att klara av uppdragen. Det är också viktigt att få en tydlig bild av uppdraget innan du tackar ja.
Fokus för regeringsuppdraget är rekryteringsprocessen, inte stödet till de frivilliga under pågående uppdrag, även om Thomas håller med om att det hänger ihop.

Analysen ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och belysa såväl flickors som pojkars behov.
– Då drygt 90 procent av de ensamkommande barnen är killar kan det krävas lite extra ansträngningar för att även få tjejernas erfarenheter. Det är även viktigt att tänka på vid kommande informationssatsningar, säger Thomas.

Har du hittat något användbart i RFS metodbok och slutrapport från Rättssäkerhetsprojektet?
– Metodboken gav mig en bra sammanfattande bild av de olika delarna i rekryteringsprocessen. Att skapa större samordning i kommunerna kring rekryteringen  tror jag är ett viktigt verktyg för att arbeta mer effektivt, kanske även mellan kommuner. Jag är nyfiken på sådana lösningar när det gäller informationssatsningar.

Kommer RFS och andra organisationer kunna bidra i ert arbete även framöver?
– Ja, all input välkomnas! Vi kommer att arbeta med detta uppdrag fram till slutet av år 2017, avslutar Thomas.

Kontakt: thomas.jonsland@socialstyrelsen.se

Läs mer om regeringsuppdraget här

 

Läs hela nyhetsbrev nr 1 2016 här


2023-12-20

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget