2016-02-16 |

Utbildning för lekmannaövervakare

2016-02-17

Kriminalvården arbetar med ett nytt utbildningsmaterial för lekmannaövervakare. Ett förslag, som bygger på en pilotutbildning som tagits fram vid frivården Södertörn, är nu ute på remiss. 

Berätta lite kort om upplägget på utbildningen!
– Den nya utbildningen för lekmannaövervakare är uppdelad i olika moduler och tanken är att den genomförs vid två separata tillfällen. Områden som utbildningen omfattar är till exempel lekmannaövervakarens uppdrag, frivårdens uppdrag och de klienter vi möter. Tanken med utbildningen är att den ska kunna anpassas så att den passar såväl nya lekmannaövervakare som de som haft ett antal uppdrag och är erfarna i sin roll, berättar Marie Järsjö, handläggare vid Kriminalvårdens huvudkontor. 

Under hösten 2015 fick RFS kansli möjlighet att ge återkoppling på det första utkastet till lekmannaövervakarutbildningen. RFS lyfte bland annat att utbildningen tydligare bör fokusera på lekmannaövervakarens roll och vad som är viktigt att veta för uppdraget. Synpunkter som Marie berättar har tagits i beaktande i olika delar av utbildningsmaterialet.

Nu har utbildningsmaterialet skickats på remiss till alla regionkontor inom Kriminalvården, med möjlighet att skicka till frivårdskontoren för synpunkter. Remisstiden avslutas den 12 februari 2016.

Kommer det finns möjlighet för RFS och lokalföreningarna att ge respons på den nya versionen?
– RFS lämnade värdefulla synpunkter i processen innan remissen skickades ut inom Kriminalvården. Vi är mycket tacksamma för dessa. Utifrån de remissvar som lämnas kan RFS tillfrågas om vidare synpunkter i frågan, berättar Marie.

När kan utbildningen börja användas ute på frivårdskontoren?
–  Det beror på remissvaren, men vi hoppas ju att den ska färdigställas för att kunna börja användas så snart som möjligt.

Kommer utbildningen att bli obligatorisk för nya lekmannaövervakare?
– I remissen finns en fråga där vi önskar synpunkter kring när i tid utbilningen bör genomföras och kring förslaget att utbildning ska genomföras om lekmannaövervakare har fler än ett engångsuppdrag. Utbildningen är inte tänkt som ett krav inför att ett uppdrag påbörjas, men huruvida utbildningen senare ska vara obligatorisk eller inte är en fråga som vi behöver diskutera efter att remissvaren inkommit och för framtiden.

Tidigare har frivårdens utbildningar/informationsträffar för lekmannaövervakare på flera håll skett i samarbete med RFS lokalföreningar. 

Kommer den resursen utnyttjas även framöver?
– Även om en ny utbildning tagits fram hindrar detta inte upparbetade samarbeten mellan RFS:s lokalföreningar och frivården, säger Marie. 

 

Läs hela nyhetsbrev nr 1 2016 här2022-10-19

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-19

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget


2022-10-17

Webbinarium: Ungas framtid i en hård värld

Vilka åtgärder genomförs för att förbättra ungas framtid? Skyddsvärnet anordnar tillsammans med RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ett webbinarium med fokus på frågor som rör barn och unga. 10.00 – 10.40 Den nya socialtjänstlagen och vad den innebär Åsa Furén Thulin, sektionschef SKR,...

Läs hela inlägget