2016-02-16 |

Utbildning för lekmannaövervakare

2016-02-17

Kriminalvården arbetar med ett nytt utbildningsmaterial för lekmannaövervakare. Ett förslag, som bygger på en pilotutbildning som tagits fram vid frivården Södertörn, är nu ute på remiss. 

Berätta lite kort om upplägget på utbildningen!
– Den nya utbildningen för lekmannaövervakare är uppdelad i olika moduler och tanken är att den genomförs vid två separata tillfällen. Områden som utbildningen omfattar är till exempel lekmannaövervakarens uppdrag, frivårdens uppdrag och de klienter vi möter. Tanken med utbildningen är att den ska kunna anpassas så att den passar såväl nya lekmannaövervakare som de som haft ett antal uppdrag och är erfarna i sin roll, berättar Marie Järsjö, handläggare vid Kriminalvårdens huvudkontor. 

Under hösten 2015 fick RFS kansli möjlighet att ge återkoppling på det första utkastet till lekmannaövervakarutbildningen. RFS lyfte bland annat att utbildningen tydligare bör fokusera på lekmannaövervakarens roll och vad som är viktigt att veta för uppdraget. Synpunkter som Marie berättar har tagits i beaktande i olika delar av utbildningsmaterialet.

Nu har utbildningsmaterialet skickats på remiss till alla regionkontor inom Kriminalvården, med möjlighet att skicka till frivårdskontoren för synpunkter. Remisstiden avslutas den 12 februari 2016.

Kommer det finns möjlighet för RFS och lokalföreningarna att ge respons på den nya versionen?
– RFS lämnade värdefulla synpunkter i processen innan remissen skickades ut inom Kriminalvården. Vi är mycket tacksamma för dessa. Utifrån de remissvar som lämnas kan RFS tillfrågas om vidare synpunkter i frågan, berättar Marie.

När kan utbildningen börja användas ute på frivårdskontoren?
–  Det beror på remissvaren, men vi hoppas ju att den ska färdigställas för att kunna börja användas så snart som möjligt.

Kommer utbildningen att bli obligatorisk för nya lekmannaövervakare?
– I remissen finns en fråga där vi önskar synpunkter kring när i tid utbilningen bör genomföras och kring förslaget att utbildning ska genomföras om lekmannaövervakare har fler än ett engångsuppdrag. Utbildningen är inte tänkt som ett krav inför att ett uppdrag påbörjas, men huruvida utbildningen senare ska vara obligatorisk eller inte är en fråga som vi behöver diskutera efter att remissvaren inkommit och för framtiden.

Tidigare har frivårdens utbildningar/informationsträffar för lekmannaövervakare på flera håll skett i samarbete med RFS lokalföreningar. 

Kommer den resursen utnyttjas även framöver?
– Även om en ny utbildning tagits fram hindrar detta inte upparbetade samarbeten mellan RFS:s lokalföreningar och frivården, säger Marie. 

 

Läs hela nyhetsbrev nr 1 2016 här2022-07-19

Junior kommunikatör för frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en ideell och partipolitiskt obunden organisation vars medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag. Under hösten utvecklar och förstärker vi vårt kommunikationsarbete och söker därför en junior kommunikatör på minst 75 % att arbeta nära vår kommunikatör. Vi...

Läs hela inlägget


2022-07-19

Projektmedarbetare Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare

Nu söker vi en engagerad projektmedarbetare till sista året av det treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Projektet syftar till att ta fram metoder för att öka delaktigheten för personer som får hjälp av en...

Läs hela inlägget


2022-06-28

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget