2019-01-15 | Omvärldsnotiser 2019

Arvode inte inkomst enligt kammarrätt

2019-01-15

Kammarrätten i Jönköping har konstaterat att ersättning till kontaktperson inte ska räknas som inkomst.

Kammarrätten skriver i domen att uppdraget kontaktperson närmast är att jämställa med ett förtroendeuppdrag och inte ett anställningsförhållande. Det aktuella fallet handlar om beräkningen av försörjningsstöd enligt den särskilda beräkningsregeln i socialtjänstlagen (4 kap. 1 b §). Den innebär att 25 procent av inkomsterna av anställning inte ska räknas med vid bedömningen av rätten till bistånd för den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd.

Även om Kammarrättens tolkning av ersättningen gäller just nämnda begränsningsregel kan den  ändå få betydelse i andra situationer där det kan vara avgörande om arvodet för ett lagreglerat frivilliguppdrag är att betrakta som en inkomst av tjänst eller inte.

Mål nr 1220-18

 

 


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Översyn av barnutredningar och ungdomshem

2019-04-17 Regeringen har beslutat om åtgärder för att se över HVB-hem (hem för vård och boende), kommunernas barn- och ungdomsärenden och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Statskontoret får i uppdrag att genomföra en bred översyn av verksamheten vid SiS. Analysen ska syfta...

Läs hela inlägget


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen föreslår ungdomsövervakning

2019-04-17 Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska användas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är ett tillräckligt  med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Enligt förslaget ska domstol få...

Läs hela inlägget


2019-04-10

Omvärldsnotiser 2019

Statistik om kontaktperson enligt LSS

2019-04-10 Ny statistik från Socialstyrelsen visat att insatsen kontaktperson enligt LSS har ökat över tid, men legat  relativt oförändrat senaste åren.. År 2017 hade totalt 19 300 personer fått en kontaktperson. Statistiken visar att både antalet insatser enligt LSS och antalet personer...

Läs hela inlägget

Forum för frivilliga samhällsarbetare

Läs och diskutera frågor som rör ditt lagreglerade frivilliguppdrag. Välkommen!