2019-03-07 | Omvärldsnotiser 2019

Barnets bästa missas vid LSS-bedömningar

2019-03-07

Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS. Brist på kunskap om funktionsnedsättningar och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbetet, skriver Socialstyrelsen på sin webbplats.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut och planering av insatser enligt LSS. Undersökningen genomfördes delvis genom att enkäter skickades ut till kommuner och stadsdelar som utrett ansökningar om insatser enligt LSS till barn under perioden augusti 2016 till augusti 2018. Dessutom genomfördes efterföljande telefonintervjuer med ett antal LSS-handläggare och man förde dialog och mottog erfarenheter från andra relevanta aktörer såsom exempelvis FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Resultatet är tyvärr dystert. Det konstateras att barnets bästa inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enl LSS. Undersökningen visar på kunskapsbrister vad gäller funktionsnedsättningarnas konsekvenser men även gällande hur man samtalar med barn som har kommunikationssvårigheter. Vidare visar undersökningen att det saknas kunskap om och tillgång till alternativa kommunikationshjälpmedel.

Som exempel kan nämnas att i hela 42 procent av kommunerna hade färre än hälften eller ingen av LSS-handläggarna deltagit i någon form av fortbildning med inriktning på barn med funktionsnedsättning. Det går inte heller att med säkerhet säga att handläggarna lärt sig detta under själva grundutbildningen. Drygt hälften (51 procent) av kommunerna svarade att de inte har några former av kommunikationsstöd och i 56 procent av kommunerna har det inte genomförts någon fortbildning om metoder för kommunikationsstöd.

Läs mer på Socialstyrelsen webbplats


2019-08-07

Omvärldsnotiser 2019

“En enorm kompetens och vilja i civilsamhället”

2019-08-07 Värdet av insatsen lekmannaövervakare diskuteras i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Lekmannaövervakare fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin. Men sedan Lotta började arbeta med arbetsmetoden Krimstics har hon inte haft en...

Läs hela inlägget


2019-08-06

Omvärldsnotiser 2019

“Viktigt att utveckla frivårdens arbete med lekmannaövervakare”

2019-08-06 Mimmi Agnevald Haugen, intervjuas i Omkrim om sin nya roll som RFS förbundsordförande. Varför har du tagit detta uppdrag? - Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar och jag har arbetat nära de lekmannaövervakare som förbundet organiserar i hela mitt...

Läs hela inlägget


2019-08-05

Omvärldsnotiser 2019

Utredning på godmansområdet tillsatt

2019-08-05 I juli kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Utredningen ser inte över hela systemet, utan fokuserar på de problem och brister som finns. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag...

Läs hela inlägget