2019-03-07 | Omvärldsnotiser 2019

Barnets bästa missas vid LSS-bedömningar

2019-03-07

Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS. Brist på kunskap om funktionsnedsättningar och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbetet, skriver Socialstyrelsen på sin webbplats.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut och planering av insatser enligt LSS. Undersökningen genomfördes delvis genom att enkäter skickades ut till kommuner och stadsdelar som utrett ansökningar om insatser enligt LSS till barn under perioden augusti 2016 till augusti 2018. Dessutom genomfördes efterföljande telefonintervjuer med ett antal LSS-handläggare och man förde dialog och mottog erfarenheter från andra relevanta aktörer såsom exempelvis FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Resultatet är tyvärr dystert. Det konstateras att barnets bästa inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enl LSS. Undersökningen visar på kunskapsbrister vad gäller funktionsnedsättningarnas konsekvenser men även gällande hur man samtalar med barn som har kommunikationssvårigheter. Vidare visar undersökningen att det saknas kunskap om och tillgång till alternativa kommunikationshjälpmedel.

Som exempel kan nämnas att i hela 42 procent av kommunerna hade färre än hälften eller ingen av LSS-handläggarna deltagit i någon form av fortbildning med inriktning på barn med funktionsnedsättning. Det går inte heller att med säkerhet säga att handläggarna lärt sig detta under själva grundutbildningen. Drygt hälften (51 procent) av kommunerna svarade att de inte har några former av kommunikationsstöd och i 56 procent av kommunerna har det inte genomförts någon fortbildning om metoder för kommunikationsstöd.

Läs mer på Socialstyrelsen webbplats


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget