2019-03-07 | Omvärldsnotiser 2019

Barnets bästa missas vid LSS-bedömningar

2019-03-07

Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS. Brist på kunskap om funktionsnedsättningar och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbetet, skriver Socialstyrelsen på sin webbplats.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut och planering av insatser enligt LSS. Undersökningen genomfördes delvis genom att enkäter skickades ut till kommuner och stadsdelar som utrett ansökningar om insatser enligt LSS till barn under perioden augusti 2016 till augusti 2018. Dessutom genomfördes efterföljande telefonintervjuer med ett antal LSS-handläggare och man förde dialog och mottog erfarenheter från andra relevanta aktörer såsom exempelvis FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Resultatet är tyvärr dystert. Det konstateras att barnets bästa inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enl LSS. Undersökningen visar på kunskapsbrister vad gäller funktionsnedsättningarnas konsekvenser men även gällande hur man samtalar med barn som har kommunikationssvårigheter. Vidare visar undersökningen att det saknas kunskap om och tillgång till alternativa kommunikationshjälpmedel.

Som exempel kan nämnas att i hela 42 procent av kommunerna hade färre än hälften eller ingen av LSS-handläggarna deltagit i någon form av fortbildning med inriktning på barn med funktionsnedsättning. Det går inte heller att med säkerhet säga att handläggarna lärt sig detta under själva grundutbildningen. Drygt hälften (51 procent) av kommunerna svarade att de inte har några former av kommunikationsstöd och i 56 procent av kommunerna har det inte genomförts någon fortbildning om metoder för kommunikationsstöd.

Läs mer på Socialstyrelsen webbplats


2019-03-20

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen ger förslag kring villkorlig frigivning

2019-03-20 Regeringen föreslår att Kriminalvården ska få stärka möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för personer som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Förslagen ges i en proposition. Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor...

Läs hela inlägget


2019-03-15

Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15 Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin...

Läs hela inlägget


2019-03-13

Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13 Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner. Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats. På...

Läs hela inlägget