2019-03-07 | Omvärldsnotiser 2019

Barnets bästa missas vid LSS-bedömningar

2019-03-07

Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS. Brist på kunskap om funktionsnedsättningar och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbetet, skriver Socialstyrelsen på sin webbplats.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut och planering av insatser enligt LSS. Undersökningen genomfördes delvis genom att enkäter skickades ut till kommuner och stadsdelar som utrett ansökningar om insatser enligt LSS till barn under perioden augusti 2016 till augusti 2018. Dessutom genomfördes efterföljande telefonintervjuer med ett antal LSS-handläggare och man förde dialog och mottog erfarenheter från andra relevanta aktörer såsom exempelvis FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Resultatet är tyvärr dystert. Det konstateras att barnets bästa inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enl LSS. Undersökningen visar på kunskapsbrister vad gäller funktionsnedsättningarnas konsekvenser men även gällande hur man samtalar med barn som har kommunikationssvårigheter. Vidare visar undersökningen att det saknas kunskap om och tillgång till alternativa kommunikationshjälpmedel.

Som exempel kan nämnas att i hela 42 procent av kommunerna hade färre än hälften eller ingen av LSS-handläggarna deltagit i någon form av fortbildning med inriktning på barn med funktionsnedsättning. Det går inte heller att med säkerhet säga att handläggarna lärt sig detta under själva grundutbildningen. Drygt hälften (51 procent) av kommunerna svarade att de inte har några former av kommunikationsstöd och i 56 procent av kommunerna har det inte genomförts någon fortbildning om metoder för kommunikationsstöd.

Läs mer på Socialstyrelsen webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget