2019-03-15 | Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15

Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder.

Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket skulle få vara kvar i kommunens vård till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Fullmäktigebeslutet skulle därmed leda till att dessa ungdomar skulle ha rätt till fortsatt boende och god man.

Kommunens beslut överklagades

Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom en s.k. laglighetsprövning, alltså en kontroll av beslutets laglighet. Den klagande menade att kommunen enbart ska ansvara för ensamkommande asylsökande barn som är under 18 år och att ansvaret efter åldersuppskrivningen är statens.

Laglighetsprövningen innebär att rätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
Kammarrättens bedömning

Med hänvisning till förarbetena (prop. 2016/17:121 s. 13) konstaterar Kammarrätten att kommunen ej är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan, inom ramen för sin verksamhet, själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Domstolen konstaterade alltså att Kommunfullmäktiges beslut, på de grunder som klaganden anfört, alltså inte stred mot någon lag eller annan författning.

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1859-18


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget