2019-03-15 | Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15

Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder.

Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket skulle få vara kvar i kommunens vård till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Fullmäktigebeslutet skulle därmed leda till att dessa ungdomar skulle ha rätt till fortsatt boende och god man.

Kommunens beslut överklagades

Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom en s.k. laglighetsprövning, alltså en kontroll av beslutets laglighet. Den klagande menade att kommunen enbart ska ansvara för ensamkommande asylsökande barn som är under 18 år och att ansvaret efter åldersuppskrivningen är statens.

Laglighetsprövningen innebär att rätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
Kammarrättens bedömning

Med hänvisning till förarbetena (prop. 2016/17:121 s. 13) konstaterar Kammarrätten att kommunen ej är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan, inom ramen för sin verksamhet, själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Domstolen konstaterade alltså att Kommunfullmäktiges beslut, på de grunder som klaganden anfört, alltså inte stred mot någon lag eller annan författning.

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1859-18


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

“Direktiven för godmansutredning för försiktiga”

2019-08-30 I en debattartikel i Dagens nyheter skriver fyra liberaler att direktiven för den nya godmansutredningen är för försiktiga. Dessa krav ställer de liberala politikerna på den kommande lagstiftningen: Att upprättandet av och villkoren för de kommunala förvaltningsenheter vars anställda är ställföreträdare...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

Överförmyndare vill ha nationell myndighet

2019-08-30 Överförmyndarnämnden i Malmö föreslår i en debattartikel i Dagens samhälle att det  bildas en central, nationell myndighet med ansvar för överförmyndarfrågor. Ett av uppdragen för den nytillsatta godmansutredningen är att ta ställning till hur tillsynen av överförmyndarna och tillsynsvägledningen ska vara...

Läs hela inlägget