2019-03-15 | Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15

Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder.

Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket skulle få vara kvar i kommunens vård till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Fullmäktigebeslutet skulle därmed leda till att dessa ungdomar skulle ha rätt till fortsatt boende och god man.

Kommunens beslut överklagades

Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom en s.k. laglighetsprövning, alltså en kontroll av beslutets laglighet. Den klagande menade att kommunen enbart ska ansvara för ensamkommande asylsökande barn som är under 18 år och att ansvaret efter åldersuppskrivningen är statens.

Laglighetsprövningen innebär att rätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
Kammarrättens bedömning

Med hänvisning till förarbetena (prop. 2016/17:121 s. 13) konstaterar Kammarrätten att kommunen ej är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan, inom ramen för sin verksamhet, själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Domstolen konstaterade alltså att Kommunfullmäktiges beslut, på de grunder som klaganden anfört, alltså inte stred mot någon lag eller annan författning.

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1859-18


2019-03-20

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen ger förslag kring villkorlig frigivning

2019-03-20 Regeringen föreslår att Kriminalvården ska få stärka möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för personer som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Förslagen ges i en proposition. Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor...

Läs hela inlägget


2019-03-13

Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13 Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner. Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats. På...

Läs hela inlägget


2019-03-11

Omvärldsnotiser 2019

Domar om god mans entledigande

2019-03-11 Två viktiga domar behandlar frågan om god man har rätt att bli entledigad trots att överförmyndaren inte lyckats rekrytera ny god man samt förutsättningarna för att anordna ett godmanskap. Högsta domstolen: Överförmyndaren aktualiserade ärendet hos tingsrätten genom att ansöka om upphörande av...

Läs hela inlägget