2019-03-15 | Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15

Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder.

Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket skulle få vara kvar i kommunens vård till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Fullmäktigebeslutet skulle därmed leda till att dessa ungdomar skulle ha rätt till fortsatt boende och god man.

Kommunens beslut överklagades

Kommunfullmäktiges beslut överklagades genom en s.k. laglighetsprövning, alltså en kontroll av beslutets laglighet. Den klagande menade att kommunen enbart ska ansvara för ensamkommande asylsökande barn som är under 18 år och att ansvaret efter åldersuppskrivningen är statens.

Laglighetsprövningen innebär att rätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
Kammarrättens bedömning

Med hänvisning till förarbetena (prop. 2016/17:121 s. 13) konstaterar Kammarrätten att kommunen ej är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan, inom ramen för sin verksamhet, själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Domstolen konstaterade alltså att Kommunfullmäktiges beslut, på de grunder som klaganden anfört, alltså inte stred mot någon lag eller annan författning.

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1859-18


2019-06-27

Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27 Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera. Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag...

Läs hela inlägget


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget