2017-11-07 | Omvärldsnotiser 2017

Enkät om att tvångsvårdas

2017-11-07

Nu är Civil Rights Defenders och RSMH:s årliga enkät om hur det är att vara tvångsvårdad. 

Enkäten vänder sig till personer som varit intagna för psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk tvångsvård, missbrukarvård eller sluten ungdomsvård, någon gång de senaste fem åren. Syftet är att inhämta synpunkter från dem som har egen erfarenhet av vården för att se var det finns brister och vad som fungerar bra. 

Läs mer och hitta länk till enkäten


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget