2017-02-22 | Omvärldsnotiser 2017

Förslag för att förebygga ensamkommandes försvinnande

2017-02-22

Länsstyrelserna har överlämnat förslag till regeringen för att hindra att ensamkommande barn försvinner och hamnar i utsatthet. 

– Vi föreslår bland annat en gräns för handläggningstider i asylprocessen och en ökad samordning mellan de myndigheter, kommuner och aktörer som möter barnen, säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, i sitt pressmeddelande.

Länsstyrelsernas åtgärdsförslag i korthet:

  • Regeringen bör ge ett uppdrag till lämplig myndighet (förslagsvis Polismyndigheten) att föra nationell statistik över antalet ensamkommande barn som anmäls försvunna. Dessutom föreslås att regeringen tillsätter en oberoende nationell rapportör som årligen analyserar statistiken.
  • Länsstyrelserna anser att lämplig myndighet bör utreda om Sverige kan införa verksamhet liknande Barnahus, för ensamkommande barn i asylprocessen. Anledningen är att avsaknad av samordning resulterar i att barnen möter många olika aktörer och tvingas upprepa sin historia flera gånger under asylprocessen.  
  • Det föreslås även att regeringen inför tidsfrister för handläggningsprocesser inom Migrationsverket och migrationsdomstolarna, motsvarande de som finns i socialtjänstlagen, samt att regeringen gör en barnkonsekvensanalys av de lagändringar som skyndsamt infördes efter hösten 2015. Lagändringar och långa handläggningstider skapar mycket oro, rädsla och psykiskt lidande bland de asylsökande ensamkommande barnen. 
  • Utbildningar för gode män bör göras obligatoriska för att nå en högre kunskapsnivå. I delar av asylprocessen, särskilt i ankomstskedet, saknar barn i dag en ställföreträdare vid kontakten med myndigheter. Därför föreslår länsstyrelserna också att ett system med juridiska ställföreträdare utreds.
  • När det gäller psykisk ohälsa och psykosociala problem föreslår länsstyrelserna bland annat en nationell kompetenshöjande satsning för personal och frivilliga som möter ensamkommande barn. Utöver det vill länsstyrelserna även se att regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att skyndsamt kartlägga förekomsten av psykisk ohälsa, självmordsförsök och självmord bland ensakommande barn i asylprocessen. 

Läs mer på länsstyrelsernas webbplats

Läs sammanställningen av problem och åtgärdsförslag (gällande gode män och överförmyndare på sid 20-21)


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget