2016-04-13 |

Forum för samarbete i Lund

Solveig Ekström Persson, vice ordförande Lunds överförmyndarnämnd2016-04-14 

Ett gemensamt forum för rekrytering och inspiration. RFS var med när första steget till lokal samverkan kring frivilliga samhällsarbetare togs i Lund.

Uppslutningen var stor när politiker från berörda nämnder och tjänstemän från överförmyndarenhet, socialtjänst, frivård, patientnämnd samt RFS lokalförening träffades 9 mars i Lund. En av initiativtagarna till den gemensamma workshopen är Solveig Ekström Persson (S), vice ordförande i Lunds överförmyndarnämnd. 
– Jag har en bakgrund inom utredningsarbete och nappade på idén att samarbeta kring de lagreglerade frivilliguppdragen. Jag tilltalas av de förslag och arbetssätt som finns i RFS metodbok. Jag tror att det kan bidra till en förbättrad godmansverksamhet, berättar Solveig. 

Solveig och hennes politikerkollegor i överförmyndarnämnden beställde först ett exemplar var av RFS metodbok och slutrapport. Nästa steg var att bjuda in ansvariga till workshopen för att diskutera möjligheten till samarbete. 

Hur gjorde ni för att övertyga de andra myndigheterna om idén? 
– Var och en av oss gick hem och berättade om detta i respektive fullmäktigegrupp. Vi har haft god hjälp av att frågan gode män för ensamkommande barn nu lyfts på ett sätt som det aldrig gjorts förut. Höstens ansträngda situation kring flyktingmottagandet har gjort att alla inom kommunen plötsligt känner till uppdraget. Vi kontaktade även ansvariga inom patientnämnd och frivård. 

Föreläsning och diskussioner
Inför träffen 9 mars hade alla deltagare uppmuntrats att ta del av metodboken och fått frågor att fundera kring (se nedan). Workshopen inleddes med en föreläsning av Agneta Zedell, RFS ordförande, om bakgrunden till Rättssäkerhetsprojektet. Sedan fick deltagarna gruppvis diskutera olika frågeställningar. 

Grupperna eniga
När det var dags för redovisning blev det tydligt att alla grupper tyckte att det vare en god idé att skapa ett gemensamt forum  för samarbete kring rekrytering och för att inspirera varandra. Flera grupper påpekade också att frågan, för att leva vidare, behöver förankras ända upp till ledningen i respektive organisation. 

Vad är dina reflektioner kring workshopen
– De som jag pratat med efter träffen har varit enbart positiva. Förbättringar som vi själva kan besluta om kan vi börja med på en gång. Att skapa någon form av gemensam central punkt där det finnas information om alla uppdrag bör inte vara så komplicerat, men vi får diskutera tågordningen.

Hur ser du på att överförmyndaren utvecklar sitt stöd?
– Här finns väldigt mycket att göra eftersom inte så mycket är gjort! Det är framförallt viktigt att ge bra information redan innan en person tar ett uppdrag. Sedan behövs regelbunden uppföljning av hur ärendet utvecklas, ställföreträdaren behöver kunna få stöd.

En del överförmyndare uppger att de enbart har en granskande funktion, hur ser du på det?
– Jag ser inte att det finns något som hindrar överförmyndaren att vara både granskande och stödjande. Det gäller bara att definiera var gränserna går. När det gäller att ge uppmuntran kan det till exempel handla om en så enkel sak som att säga att du gjort den här redovisningen på ett bra sätt. Träffar för kunskapspåfyllning är också både uppmuntrande och stödjande.

En månad efter workshopen beslutade Lunds överförmyndarnämnd att lämna en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag om att starta ett samarbete enligt RFS metod samt tillsätta en ledningsgrupp.

Frågorna som sändes ut innan träffen:

  • Hur arbetar vi med rekrytering, kompetensstöd, kommunikation/uppmuntran, mål och uppföljningar?
  • Vilka är vi?
  • Hur många frivilliga finns i respektive verksamhet?
  • Hur mycket personal?
  • Hur många brukare har vi ?
  • Hur många frivilliga har vi?
  • Är det balans mellan det vi gör och behovet?

Läs även intervjun med lokalföreningens ordförande

Läs även om nystartat lokalt samarbete på Gotland


2024-06-25

Intervju med Henrik Mörner – Om den föreslagna stadgeförändringen

RFS styrelse har lagt fram ett förslag på reviderade stadgar för förbundet, förändringar som behövs för att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som krävs för att vi på riktigt ska vara en stark rörelse med många engagerade medlemmar och där fler...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget