2017-12-20 | Remissvar och skrivelser

Kommentar till Brå:s rapport

2017-12-20

Brottsförebyggande rådet, Brå, lämnade 15 december en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt. RFS saknar en genomlysning av hur Kriminalvårdens samarbete med civilsamhället ser ut i förhållande till uppdraget. 

Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp Kriminalvårdens arbete med de särskilda utslussningsåtgärderna: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång. Brå konstaterar i rapporten Utslussning från anstalt 2017:15 bland annat att fler intagna borde kunna få någon av utslussningsåtgärderna. Bristande intresse och motivation samt okunskap är några av de hinder som Brå nämner för att intagna som behöver utslussning också ska få det. Det framgår också att de som talar begränsad eller ingen svenska får utslussning i mindre utsträckning än övriga intagna. 

RFS tror att bättre och ökat samarbete med civilsamhället kan bidra till att minska dessa hinder för intagna. Genom att tidigt under anstaltsvistelsen förordna en lekmannaövervakare eller en förtroendeman för långtidsdömda kan den intagna få stöd av en frivillig som ger ett annat perspektiv och kunskap samt kan bidra till att höja motivationen för att delta i utslussningsåtgärderna.

Även möjligheten för intagna att träffa besöksgrupper från olika frivilligorganisationer är ett sätt att minska isolering och skapa en länk till samhället. Mötet med besökare kan också förbättra välmåendet och bidra till ny inspiration för den enskilde – som i sin tur kan öka viljan till förändring.

Även Visionsrummet – ett befintligt utslussamarbete sedan flera år tillbaka mellan Kriminalvården och flera olika frivilligorganisationer, kan bidra till att öka klienters motivation och kunskap om samhället, och därmed även vilja till utslussningsåtgärder. Visionsrummet är en plats eller ett rum på häkte, anstalt eller frivård där klienter kan söka information inför frigivningen, träffa representanter från civilsamhället och få möjlighet att delta i studiecirkeln Bättre Framtid, som tar upp olika livsområden att beakta inför ett liv i frihet.

Idén, som kommer från intagna själva, bygger på egenmakt, ett perspektiv som lätt tappas bort. Visionsrummets styrgrupp bedriver just nu ett gemensamt kvalitetsarbete för att se över rummens utveckling och form i framtiden. RFS ser att det finns potential att inom ramen för Visionsrummet samverka med ytterligare frivilligorganisationer för att möta behov av information om samhället på fler språk.

Brå skriver i rapporten att Kriminalvården behöver se över möjligheten till utslussning för intagna som inte kan beviljas någon särskild utslussningsåtgärd, och föreslår en digital lösning inom anstaltens väggar under kontrollerade former. Syftet ska bland annat vara att kunna ta kontakt med arbetsgivare och inventera studiemöjligheter. För dessa intagna blir Visionsrummet extra viktigt. RFS vill samtidigt understryka vikten av att ett visionsrum möjliggör personliga mellan intagna och representanter från civilsamhället. Värdet i det medmänskliga mötet kan aldrig ersättas helt med en digital lösning. 

Kriminalvården har sedan 2015 i uppdrag att utveckla och förstärka sitt utslussningsarbete, ett arbete som ska slutredovisas i mars 2018. Brå:s rapport Utslussning från anstalt är tänkt att fungera som underlag i de fortsatta diskussionerna. RFS förhoppning är att Kriminalvårdens samarbete med civilsamhället tydligt finns med på agendan i det fortsatta arbetet och vi ges möjlighet att bidra i arbetet med att stärka och utveckla dessa insatser.

Jenny Ögren
Förbundsordförande
jenny.ogren@rfs.se                                   
072-700 64 46         

Bente Resberg
Ombudsman kriminalvårdsområdet
bente.resberg@rfs.se
070-723 99 00

Ladda ner som pdf
     


2020-05-13

Remissvar och skrivelser

Hemställan om digitala uttagsmedgivande

Idag har hemställan om digitala uttagsmedgivanden skickats till Justitiedepartementet och till Finansinspektionen. Läs hemställan här....

Läs hela inlägget


2019-10-08

Remissvar och skrivelser

Remiss gällande registerkontroll i arbetslivet

2019-10-10 RFS har som remissinstans lämnat följande yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet gällande utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet, SOU 2019:19 Om RFS RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som bland annat lekmannaövervakare i kriminalvården och kontaktpersoner i socialtjänsten. Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för dessa uppdragstagare....

Läs hela inlägget


2019-05-06

Remissvar och skrivelser

Kommentar till Statskontorets rapport

209-05-06 I förra veckan kom Statskontorets rapport En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. RFS vill se en nationell samordning på godmansområdet, men anser att förutsättningarna för detta behöver utredas mer grundligt. RFS har länge drivit att det krävs en...

Läs hela inlägget