2019-05-06 | Remissvar och skrivelser

Kommentar till Statskontorets rapport

209-05-06

I förra veckan kom Statskontorets rapport En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. RFS vill se en nationell samordning på godmansområdet, men anser att förutsättningarna för detta behöver utredas mer grundligt.

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare

RFS har länge drivit att det krävs en total översyn av godmansområdet. Vi och flera andra har lyft fördelarna med en nationellt ansvarig myndighet som har ansvar för riktlinjer och stöd för alla delar i kedjan. Det handlar både om tillsyn av överförmyndarna och om överförmyndarnas arbete med rekrytering, stöd och utbildning av gode män/förvaltare. Det behövs även ett nationellt informationsansvar i relation till huvudmännen, för att öka förståelse om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med och kunskap om hur eventuellt klagomål kan framföras.

Statskontoret föreslår nu i sin utredning att en av länsstyrelserna får rollen som samordningsmyndighet, och därmed ska samordna länsstyrelsernas arbete på området. I utredningen framkommer dock inte varför Statskontoret inte närmare utrett möjligheten att skapa en nationell fristående myndighet eller att lägga uppdraget på Socialstyrelsen, ett förslag som nämnts. RFS reagerar också på att kunskap från flera viktiga aktörer inte har inhämtats i nämnd utredning, däribland från civilsamhällets organisationer som representerar huvudmännen samt gode män och förvaltare. RFS anser därför att frågan kring en nationell myndighet inte kan anses färdigutredd då det behövs en mer fullständig analys av behov och vilka

Elin Molander, projektledare RFS
Elin Molander, projektledare RFS

resurser som krävs för bättre samordning.

Redan för ett år sedan beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ser över hela godmansområdet, men några direktiv har ännu inte offentliggjorts. RFS beklagar att frågan som sedan länge är brådskande inte hamnat högre upp på regeringens prioriteringslista. Detta handlar om människor som är i behov av stöd från samhället men som många gånger inte kan göra sin egen röst hörd. Det handlar också alla de frivilliga gode män och förvaltare som dag ut och dag in kämpar för att stödja en medmänniska utan tillräckligt stöd från samhället för att utföra uppdraget.

Vi uppmanar nu regeringen att å det snaraste sätta igång arbetet med utredningen, att frågan om en nationell myndighet utreds mer grundligt samt att kunskap hämtas in av alla berörda aktörer under arbetets gång.

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare

Elin Molander
Projektledare Min rätt – Din roll

Ladda ner kommentaren som pdf

Läs några av RFS tidigare debattinlägg på godmansområdet här:

Debattartikel “Alla har rätt till en kompetent god man”

Debattartikel “Frivilliga gode män har en unik roll”

Kommentar till Riksrevisionens rapport


2022-05-17

Remissvar och skrivelser

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Remissvar och skrivelser

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Remissvar och skrivelser

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget