2019-05-06 | Remissvar och skrivelser

Kommentar till Statskontorets rapport

209-05-06

I förra veckan kom Statskontorets rapport En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. RFS vill se en nationell samordning på godmansområdet, men anser att förutsättningarna för detta behöver utredas mer grundligt.

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare

RFS har länge drivit att det krävs en total översyn av godmansområdet. Vi och flera andra har lyft fördelarna med en nationellt ansvarig myndighet som har ansvar för riktlinjer och stöd för alla delar i kedjan. Det handlar både om tillsyn av överförmyndarna och om överförmyndarnas arbete med rekrytering, stöd och utbildning av gode män/förvaltare. Det behövs även ett nationellt informationsansvar i relation till huvudmännen, för att öka förståelse om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med och kunskap om hur eventuellt klagomål kan framföras.

Statskontoret föreslår nu i sin utredning att en av länsstyrelserna får rollen som samordningsmyndighet, och därmed ska samordna länsstyrelsernas arbete på området. I utredningen framkommer dock inte varför Statskontoret inte närmare utrett möjligheten att skapa en nationell fristående myndighet eller att lägga uppdraget på Socialstyrelsen, ett förslag som nämnts. RFS reagerar också på att kunskap från flera viktiga aktörer inte har inhämtats i nämnd utredning, däribland från civilsamhällets organisationer som representerar huvudmännen samt gode män och förvaltare. RFS anser därför att frågan kring en nationell myndighet inte kan anses färdigutredd då det behövs en mer fullständig analys av behov och vilka

Elin Molander, projektledare RFS
Elin Molander, projektledare RFS

resurser som krävs för bättre samordning.

Redan för ett år sedan beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ser över hela godmansområdet, men några direktiv har ännu inte offentliggjorts. RFS beklagar att frågan som sedan länge är brådskande inte hamnat högre upp på regeringens prioriteringslista. Detta handlar om människor som är i behov av stöd från samhället men som många gånger inte kan göra sin egen röst hörd. Det handlar också alla de frivilliga gode män och förvaltare som dag ut och dag in kämpar för att stödja en medmänniska utan tillräckligt stöd från samhället för att utföra uppdraget.

Vi uppmanar nu regeringen att å det snaraste sätta igång arbetet med utredningen, att frågan om en nationell myndighet utreds mer grundligt samt att kunskap hämtas in av alla berörda aktörer under arbetets gång.

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare

Elin Molander
Projektledare Min rätt – Din roll

Ladda ner kommentaren som pdf

Läs några av RFS tidigare debattinlägg på godmansområdet här:

Debattartikel “Alla har rätt till en kompetent god man”

Debattartikel “Frivilliga gode män har en unik roll”

Kommentar till Riksrevisionens rapport


2021-02-03

Remissvar och skrivelser

RFS remissvar – Framtidens socialtjänst

RFS har som remissinstans fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. Våren 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. RFS...

Läs hela inlägget


2020-05-13

Remissvar och skrivelser

Hemställan om digitala uttagsmedgivande

Idag har hemställan om digitala uttagsmedgivanden skickats till Justitiedepartementet och till Finansinspektionen. Läs hemställan här....

Läs hela inlägget


2019-10-08

Remissvar och skrivelser

Remiss gällande registerkontroll i arbetslivet

2019-10-10 RFS har som remissinstans lämnat följande yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet gällande utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet, SOU 2019:19 Om RFS RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som bland annat lekmannaövervakare i kriminalvården och kontaktpersoner i socialtjänsten. Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för dessa uppdragstagare....

Läs hela inlägget