2017-03-24 | Omvärldsnotiser 2017

Rapport om unga på flykt

2017-03-24 

Idag släppte Barnombudsmannen sin årliga rapport om barn och unga som flytt till Sverige. BO föreslår bland annat att godmanssystemet ska förändras. 

Som underlag till rapporten har BO bland annat mött 600 barn som flytt till Sverige. 

Detta föreslår BO för att säkerställa trygghet och skydd i barnens boende och vardag:

  • Inför statliga mottagnings- och utredningsenheter för att bedöma ensamkommande barns behov direkt vid ankomsten.
  • Reformera god man-systemet.
  • Placera barn i familj på boenden avsedda för familjer.
  • Säkerställ barnets rätt till utbildning.
  • Inför skolplikt för asylsökande barn.
  • Inför en tidsgräns som anger att barn ska börja skolan inom en månad efter ankomsten till Sverige.

Om BO:s förslag att reformera godmanssystemet

Barnombudsmannen anser att det är oacceptabelt och i strid med barnkonventionen att ett barn är ensamt i Sverige i flera månader utan att ha en god man. BO kräver att en tidsgräns för när en god man ska vara utsedd måste införas. Förslagsvis ska denna vara på fem arbetsdagar efter att barnet kommit till Sverige. Barnombudsmannen anser även att barnet måste få information om att barnet självt kan föra fram klagomål på sin gode man till överförmyndaren. BO anser vidare att ett barn bör ha rätt att begära byte av god man.

Från möten med ensamkommande barn och unga som befinner sig på SiS-hem, anser BO att det är tydligt att den gode mannen inte riktigt fungerar när barnet befinner sig i en utsatt situation. Dessa barn är ofta i behov av mer stöd, något som inte alla gode män kan erbjuda i rollen som frivillig. BO föreslår därför att det ska finnas professionella gode män för barn som befinner sig i särskilt utsatta situationer, med specifik kompetens för att säkerställa dessa barns rättigheter.

Barnombudsmannens slutsats är i stort att lagen om god man behöver förändras för att bättre stämma överens med barnkonventionen. Det handlar om möjligheten att få information, föra fram klagomål, förtydliga barnets rätt att bli hörd och föra in en bestämmelse om barnets bästa.

Läs rapporten på BO:s webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget