2018-02-09 | Remissvar och skrivelser

RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

2018-02-09

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade S2017/07480/FST

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, har som remissinstans lämnat följande svar till Socialdepartementet. 

RFS ställer sig positiv till den föreslagna ändringen där kommunerna tilldelas ett ansvar i att informera om stödinsatser för de personer som fått beslut på avslag eller indragen assistansersättning från Försäkringskassan. Det kan bidra till att minska omotiverade skillnader mellan kommunerna och öka möjligheten för fler personer att få den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till. 

RFS vill poängtera vikten av att kommunerna upprättar fungerande rutiner för denna nya arbetsuppgift. Dels är det viktigt att det inom kommunerna finns rutiner för att vetskapen om att en invånare har en ställföreträdare, det vill säga vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare når fram till rätt handläggare. Dels är det viktigt att kommunerna har rutiner som säkerställer att informationen inte bara når fram till den enskilde utan även att den enskilde verkligen förstår innebörden av informationen. 

Enligt Socialstyrelsens förslag kan kommunen ge informationen om förutsättningarna för insatser enligt LSS skriftligt eller muntligt. Redan i dag har kommunerna i uppgift att verka för att personerna som omfattas av personkretsarna får sina behov tillgodosedda. Därför vill RFS förorda att informationen ges i möjligaste mån genom ett personligt möte med den enskilde och dennes ställföreträdare om sådan finns. Ställföreträdaren kan vara kommunens representant behjälplig i att säkerställa att den enskilde tillgodogör sig informationen om insatser enligt LSS fullt ut.  

I promemorian skrivs: ”Om den enskilde enligt Försäkringskassans beslut inte ingår i personkretsen enligt 1 §, torde det också vara uppenbart obehövligt att lämna sådan information som avses.” Då kommunen även har andra stödinsatser än de som anges i LSS anser RFS att denna informationsskyldighet bör gälla även de som inte omfattas av personkretsen enligt 1 §. Dessa personer kan vara i behov av andra stödinsatser som kommunen har att erbjuda.

Uppdragstagarna i de lagreglerade frivilliguppdragen kommer väldigt nära de som behöver samhällets stöd som mest. Ibland ingår det till och med i frivilliguppdraget, framförallt för gode män och förvaltare, att tillse att huvudmännen får det stöd de behöver. RFS vill därför poängtera vikten av att se uppdragstagarna som en betydande resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov av.   

Stockholm 2018-01-31

Jenny Ögren                                     
Förbundsordförande                   

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare

Ladda ner remissen som pdf


2024-05-20

Remissvar och skrivelser

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Remissvar och skrivelser

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Remissvar och skrivelser

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet. Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter,...

Läs hela inlägget