2017-12-15 | Remissvar och skrivelser

RFS yttrar sig om livstidsstraff för mord

2017-12-15 

Livstidsstraff för mord Ds 2017:38

RFS har som remissinstans beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad departementspromemoria. Utredaren har i uppdrag att lämna förslag på lagteknisk lösning för hur bestämmelser om mord ska utformas för att åstadkomma ett skärpt straff för brottet genom en ökad användning av livstidsstraffet. 

RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, förtroendeman samt som är besökare på häkten och anstalter. I de förslag som utredaren lägger har RFS ingen kompetens att uttala sig om det lagtekniska. Vi vill istället framhålla vikten av att det som en konsekvens av detta förslag blir angeläget att förordna en förtroendeman till de livstids- och långtidsdömda personerna utifrån Fängelseförordningen 2010:2010 §8. Idag tillförordnas få förtroendemän och denna resurs behöver uppmärksamas. En förtroendeman är en frivillig som bidrar till att bryta den intagnes isolering och blir en brygga till fortsatt kontakt med samhället utanför anstalten.

Utredningen lyfter att förslaget kommer att leda till att fler döms till livstidsstraff vilket innebär att fler intagna kommer att leva i ovisshet om när de friges. Detta medför en frustration och ett ökat behov av att stödja gruppen livstidsdömda under strafftiden. För att den intagne inte ska förlora hoppet om ett fungerande liv efter fängelsetiden behöver Kriminalvården samarbeta mer systematiserat med civilsamhället och då i synnerhet med förtroendemän, lekmannaövervakare och besöksgrupper.

Tiden i anstalt kan användas för förberedelse inför frigivningen och här vill RFS betona värdet av Visionsrummet där den intagna själv kan ta tag i sin situation. Idén med visionsrum, som kommer från före detta intagna och bygger på egenmakt, är att låta samhället komma in på häkte, anstalt och frivård. Samhällsinformationen kan ges genom broschyrer och foldrar, men också i form av samtal, möten, föreläsningar och studiecirklar. Visionsrummet och studiecirkeln Bättre framtid bygger på att klienten själv får diskutera och planera för sin framtid inom olika ämnen bland annat bostad, ekonomi, arbete och sysselsättning, hälsa samt familj och relationer.

RFS besöksgruppsverksamhet fyller också en viktig roll för att bryta intagnas isolering. Besökarna bidrar genom att ge intagna nya intryck och inspiration, visa på alternativ till kriminalitet och missbruk och fungera som en länk mellan samhället och häktet eller anstalten. RFS anser att alla intagna ska ha tillgång till visionsrum och få möjlighet att träffa besöksgrupper från civilsamhället. 

Att få möjlighet att planera för sin frigivning även om den ligger långt fram och att få möjlighet att träffa en förtroendeman och besöksgrupper för vardagssamtal, kan göra tiden i anstalt meningsfull och underlätta delaktighet och tillit till det samhälle som individen ska återanpassas till efter frigivning.

Stockholm 2017-11-30

Jenny Ögren 
Förbundsordförande

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare     

Ladda ner som pdf


2024-06-24

Remissvar och skrivelser

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Remissvar och skrivelser

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget


2024-06-07

Remissvar och skrivelser

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget