2016-04-18 |

Donation bidrar till förändring

Foto: Privat 2016-04-18 

Frivårdsföreningen lägger ned och skänker pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.

Frivårdsföreningen grundades redan år 1944, ursprungligen som en facklig organisation. Föreningen ombildades 1959 till en ideell förening som arbetat för att ge frivården en mer central roll inom Kriminalvården. Medlemmarna var anställda inom frivården. 

Efter att ha varit vilande i flera år har frivårdsföreningen nu beslutat att lägga ner. De närmare 70 000 kronor som finns i kassan doneras till RFS verksamhet, öronmärkta till utbildning för kriminalvårdens övervakare.
– Det är pengar som frivårdare genom åren betalat in som medlemsavgifter. Att ge pengarna till RFS tycker vi uppfyller föreningens ursprungliga syfte, att främja utvecklandet av påföljder inom kriminalvård i frihet, berättar Johan Franzén, som varit ordförande från mitten av 90-talet och numera är pensionär. 

Johan berättar att föreningen tidigare hade god kontakt med Kriminalvårdens huvudkontor. 
– Men från och med 2007 fick föreningen inte längre sända massmejl till all frivårdspersonal, samtidigt drogs Kriminalvårdens bidrag till våra uppskattade frivårdskonferenser in. Detta ledde till att vi inte kunde fortsätta verksamheten som tidigare. Jag tror att Kriminalvårdens förändrade inställning till föreningen hade att göra med kritiken vi framförde. Föreningen bedrev lobbyarbete till exempel genom möten med generaldirektören, med justitieutskottet och med justitieministern. 

– Vi var också remissinstans för olika frågor inom det kriminalpolitiska området och fick stor respekt för våra remissvar. Dessutom försökte vi skapa en intern debatt inom kriminalvården via personaltidningen. När Kriminalvårdens GD nyligen i en debattartikel pläderar för fler frivårdspåföljder istället för korttidsdomar är det för oss som verkat inom föreningen som att slå in öppna dörrar. 

Vad tänker du kring lekmannaövervakarna som resurs i Kriminalvården? 
– Min erfarenhet är att lekmannaövervakarna inte görs delaktiga i klienternas förändringsarbete tillräckligt bra. Jag tror att kvalificerad handledning från frivårdsinspektörerna kan ge bättre stöd åt övervakarna och göra dem mer observanta på mönster i möten med klienten. Om frivårdens administration minskar frigörs tid till det. Till sist, glöm inte att ha ett långsiktigt perspektiv, förändring tar tid! 

Foto: I februari 2016 träffades de sista medlemmarna i Frivårdsföreningen och beslutade om nedläggning samt att skänka pengarna till RFS. 

Fakta: RFS planerar att använda medlen från Frivårdsföreningen för att arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare. 


2023-12-20

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget