2016-04-18 |

Donation bidrar till förändring

Foto: Privat 2016-04-18 

Frivårdsföreningen lägger ned och skänker pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.

Frivårdsföreningen grundades redan år 1944, ursprungligen som en facklig organisation. Föreningen ombildades 1959 till en ideell förening som arbetat för att ge frivården en mer central roll inom Kriminalvården. Medlemmarna var anställda inom frivården. 

Efter att ha varit vilande i flera år har frivårdsföreningen nu beslutat att lägga ner. De närmare 70 000 kronor som finns i kassan doneras till RFS verksamhet, öronmärkta till utbildning för kriminalvårdens övervakare.
– Det är pengar som frivårdare genom åren betalat in som medlemsavgifter. Att ge pengarna till RFS tycker vi uppfyller föreningens ursprungliga syfte, att främja utvecklandet av påföljder inom kriminalvård i frihet, berättar Johan Franzén, som varit ordförande från mitten av 90-talet och numera är pensionär. 

Johan berättar att föreningen tidigare hade god kontakt med Kriminalvårdens huvudkontor. 
– Men från och med 2007 fick föreningen inte längre sända massmejl till all frivårdspersonal, samtidigt drogs Kriminalvårdens bidrag till våra uppskattade frivårdskonferenser in. Detta ledde till att vi inte kunde fortsätta verksamheten som tidigare. Jag tror att Kriminalvårdens förändrade inställning till föreningen hade att göra med kritiken vi framförde. Föreningen bedrev lobbyarbete till exempel genom möten med generaldirektören, med justitieutskottet och med justitieministern. 

– Vi var också remissinstans för olika frågor inom det kriminalpolitiska området och fick stor respekt för våra remissvar. Dessutom försökte vi skapa en intern debatt inom kriminalvården via personaltidningen. När Kriminalvårdens GD nyligen i en debattartikel pläderar för fler frivårdspåföljder istället för korttidsdomar är det för oss som verkat inom föreningen som att slå in öppna dörrar. 

Vad tänker du kring lekmannaövervakarna som resurs i Kriminalvården? 
– Min erfarenhet är att lekmannaövervakarna inte görs delaktiga i klienternas förändringsarbete tillräckligt bra. Jag tror att kvalificerad handledning från frivårdsinspektörerna kan ge bättre stöd åt övervakarna och göra dem mer observanta på mönster i möten med klienten. Om frivårdens administration minskar frigörs tid till det. Till sist, glöm inte att ha ett långsiktigt perspektiv, förändring tar tid! 

Foto: I februari 2016 träffades de sista medlemmarna i Frivårdsföreningen och beslutade om nedläggning samt att skänka pengarna till RFS. 

Fakta: RFS planerar att använda medlen från Frivårdsföreningen för att arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare. 


2022-07-19

Junior kommunikatör för frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en ideell och partipolitiskt obunden organisation vars medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag. Under hösten utvecklar och förstärker vi vårt kommunikationsarbete och söker därför en junior kommunikatör på minst 75 % att arbeta nära vår kommunikatör. Vi...

Läs hela inlägget


2022-07-19

Projektmedarbetare Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare

Nu söker vi en engagerad projektmedarbetare till sista året av det treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Projektet syftar till att ta fram metoder för att öka delaktigheten för personer som får hjälp av en...

Läs hela inlägget


2022-06-28

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget