2019-05-02 | Omvärldsnotiser 2019

En samordningsmyndighet på godmansområdet föreslås

2019-05-02

Statskontoret föreslår att regeringen ger en av de sju länsstyrelserna i uppdrag att vara samordningsmyndighet inom godmansområdet. Det framkommer i rapporten En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet som överlämnats till regeringen.

Regeringen gav den 9 maj 2018 Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas samordning av tillsyn och tillsynsvägledning på området för gode män och förvaltare fungerar. I uppdraget har också ingått att överväga hur samordningen kan förbättras för att tillsynen och tillsynsvägledningen ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt.

Läs rapporten här


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget