2019-01-02 | Omvärldsnotiser 2019

Lagändringar 2019

2019-01-02

Under 2019 sker en antal ändringar i lagar och förordningar som kan vara intressanta för frivilliga samhällsarbetare att känna till.

  • From 1 jan 2019 behövs tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, för att bedriva verksamhet gällande kontaktperson enligt LSS. Även för verksamhet som gäller hemtjänst enligt socialtjänstlagen, ledsagarservice enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.
  • Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem. Bland annat  så kortas den maximala tiden som en ung person som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet från 24 till 4 timmar.
  • Vårdbidrag och handikappersättning ersätts av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Omvårdnadsbidraget kan lämnas på fyra nivåer medan merkostnadsersättningen kan lämnas på fem. När förmånerna avser barn kan de beviljas barnets båda föräldrar. De äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag kan fortfarande betalas ut under den tid för vilken de redan beviljats. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom trettio månader efter den 1 januari 2019 kan dessutom ett nytt beslut om handikappersättning fattas för ytterligare högst arton månader.
  • Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Ändringen innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Läs en sammanfattning av ändringarna på regeringens webbplats


2019-01-18

Omvärldsnotiser 2019

FUB kritiska till kontaktperson som gruppaktivtet

2019-01-18 FUB är kritisk till LSS-utredningens förslag om assistans, inklusive förslaget rörande kontaktperson som gruppaktivitet. Så här skriver FUB i sitt debattinlägg i Sörmlands nyheter: "LSS-insatsen kontaktperson, som kan ha stor inverkan på en persons sociala liv och tillgång till samhället, har...

Läs hela inlägget


2019-01-15

Omvärldsnotiser 2019

Arvode inte inkomst enligt kammarrätt

2019-01-15 Kammarrätten i Jönköping har konstaterat att ersättning till kontaktperson inte ska räknas som inkomst. Kammarrätten skriver i domen att uppdraget kontaktperson närmast är att jämställa med ett förtroendeuppdrag och inte ett anställningsförhållande. Det aktuella fallet handlar om beräkningen av försörjningsstöd enligt...

Läs hela inlägget


2019-01-10

Omvärldsnotiser 2019

LSS-utredningen klar

2019-01-10 Betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen har idag överlämnats till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS. Om insatsen kontaktperson Utredningen föreslår att insatsen kontaktperson enligt LSS ska finnas...

Läs hela inlägget