2019-01-02 | Omvärldsnotiser 2019

Lagändringar 2019

2019-01-02

Under 2019 sker en antal ändringar i lagar och förordningar som kan vara intressanta för frivilliga samhällsarbetare att känna till.

  • From 1 jan 2019 behövs tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, för att bedriva verksamhet gällande kontaktperson enligt LSS. Även för verksamhet som gäller hemtjänst enligt socialtjänstlagen, ledsagarservice enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.
  • Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem. Bland annat  så kortas den maximala tiden som en ung person som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet från 24 till 4 timmar.
  • Vårdbidrag och handikappersättning ersätts av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Omvårdnadsbidraget kan lämnas på fyra nivåer medan merkostnadsersättningen kan lämnas på fem. När förmånerna avser barn kan de beviljas barnets båda föräldrar. De äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag kan fortfarande betalas ut under den tid för vilken de redan beviljats. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom trettio månader efter den 1 januari 2019 kan dessutom ett nytt beslut om handikappersättning fattas för ytterligare högst arton månader.
  • Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Ändringen innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Läs en sammanfattning av ändringarna på regeringens webbplats


2019-03-15

Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15 Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin...

Läs hela inlägget


2019-03-13

Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13 Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner. Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats. På...

Läs hela inlägget


2019-03-11

Omvärldsnotiser 2019

Domar om god mans entledigande

2019-03-11 Två viktiga domar behandlar frågan om god man har rätt att bli entledigad trots att överförmyndaren inte lyckats rekrytera ny god man samt förutsättningarna för att anordna ett godmanskap. Högsta domstolen: Överförmyndaren aktualiserade ärendet hos tingsrätten genom att ansöka om upphörande av...

Läs hela inlägget