2019-04-24 | Omvärldsnotiser 2019

MFD kartlägger fritidsaktiviteter

2019-04-24

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller teknikbaserat stöd vid fritidsaktiviteter.

MFD ska också kartlägga vilka insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler ska kunna vara aktiva.

Projektet är nu i uppstartsfasen av projektet och ännu är det inte exakt beslutat vilka kartläggningar som ska göras.

RFS har framfört till utredaren att insatserna kontaktperson enligt SoL och LSS är ett viktigt stöd för personer i olika åldrar för att bryta social isolering och att det vore värdefullt om dessa insatser kommer med i kartläggning.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 31 mars 2020.

Läs nyheten på MFD:s webbsida


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget