2017-12-13 | Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

Elin Molander, projektledare RFS2017-12-13

I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt nyansera bilden. 

Till att börja med är en god man inte alls en överförmyndare, såsom TT skriver i sin notis, utan en person som har ett lagreglerat frivilliguppdrag reglerat i föräldrabalken samt lagen om god man för ensamkommande barn. Uppdraget som god man går ut på att tillvarata en persons rättigheter. Överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i kommunen är den myndighet som rekryterar och utövar tillsyn över gode män.

Självklart är varje person som råkar ut för en oseriös ställföreträdare en för mycket. RFS erfarenhet är dock att de allra flesta gode män är seriösa och gör betydande insatser. Av alla gode män och förvaltare i landet är det ytterst få som medvetet förskingar pengar från sin huvudman. 

De exempel som nu lyfts fram i media misstänkliggör alla gode män. Fokus bör istället flyttas till hur systemet kring gode män och förvaltare bör utformas för att stärka rättssäkerheten för såväl huvudmän som gode män, säger Elin Molander, projektledare RFS. 

Sedan länge driver RFS att den otidsenliga lagstiftningen kring gode män och förvaltare behöver ses över. Problematiken ligger till stor del i bristande stöd till de frivilliga, ett perspektiv som alltför ofta hamnar i skymundan. För att gode män ska ges rätt förutsättningar att göra bra insatser för sin huvudman behöver överförmyndaren arbete professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning.

Kontakt:
Elin Molander
Projektledare Min rätt – Din roll
076-0298303    

Ladda ner som pdf


2019-01-11

Pressmeddelanden

RFS om LSS-utredningens förslag kring kontaktperson

2019-01-11 Igår lämnades betänkandet om LSS-insatserna till övergångsregeringen. RFS kommenterar här förslagen som gäller insatsen kontaktperson. Utredningen föreslår att kontaktperson enligt LSS ska finnas kvar och beskriver insatsen som viktig. RFS är positiv till att utredningen tydligt värnar om insatsen och uttrycker...

Läs hela inlägget


2018-06-14

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: “Vad gör en god man för ensamkommande barn?”

2018-06-18 I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kom till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två nya skrifter som tydliggör uppdraget god man för...

Läs hela inlägget


2017-12-01

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

2017-12-01 Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18...

Läs hela inlägget