2018-12-06 | Omvärldsnotiser 2018

Rapport om fysiska miljöns roll i kriminalvård

2018-12-06

Nu finns en ny rapport från Kriminalvården om hur arkitektur och design påverkar i anstaltsmiljö.

Rapporten som är en litteratursammanställning är är skriven på engelska. I den svenska sammanfattningen står det så här:

Rapporten finner stöd för att den fysiska miljön i anstalter och häkten har en inverkan på både välmående och sociala relationer. De främsta resultaten är att en normaliserad eller hemtrevlig miljö och mindre trängsel (sett ur ett internationellt perspektiv) bidrar till ökat välbefinnande bland både intagna och anställda. Planlösningar som gör rum lätta att överblicka och skapar naturliga mötesplatser mellan anställda och intagna är att föredra. Tidigare litteraturöversikter fann också att naturligt ljus eller lampor som simulerar dagsljus, liksom tillgång till naturen, kan minska stress och öka välbefinnandet.

Vidare finns visst stöd för att intagna påverkas mer utav de negativa effekterna av dåliga miljöer – såsom trångboddhet, hög ljudnivå, och dålig ventilation – än vad andra grupper gör. Detta kan kopplas till en kombination av samspelet mellan deras tidigare livserfarenheter, särskilda situation, lång vistelsetid samt avsaknaden av kontroll över miljön de befinner sig i.”

 

Ladda ner rapporten på Kriminalvårdens webbplats

 


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2021-02-12

Omvärldsnotiser 2018

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården. – Vi vet att många är nyfikna på en...

Läs hela inlägget


2020-11-19

Omvärldsnotiser 2018

RFS första digitala besöksgruppskonferens

Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens – för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning och medlemmarna fick lyssna på tre föreläsningar på temat ungdoms- och gängkriminalitet. Att inte ställa in – utan ställa om. Det var en...

Läs hela inlägget