2018-12-06 | Omvärldsnotiser 2018

Rapport om fysiska miljöns roll i kriminalvård

2018-12-06

Nu finns en ny rapport från Kriminalvården om hur arkitektur och design påverkar i anstaltsmiljö.

Rapporten som är en litteratursammanställning är är skriven på engelska. I den svenska sammanfattningen står det så här:

Rapporten finner stöd för att den fysiska miljön i anstalter och häkten har en inverkan på både välmående och sociala relationer. De främsta resultaten är att en normaliserad eller hemtrevlig miljö och mindre trängsel (sett ur ett internationellt perspektiv) bidrar till ökat välbefinnande bland både intagna och anställda. Planlösningar som gör rum lätta att överblicka och skapar naturliga mötesplatser mellan anställda och intagna är att föredra. Tidigare litteraturöversikter fann också att naturligt ljus eller lampor som simulerar dagsljus, liksom tillgång till naturen, kan minska stress och öka välbefinnandet.

Vidare finns visst stöd för att intagna påverkas mer utav de negativa effekterna av dåliga miljöer – såsom trångboddhet, hög ljudnivå, och dålig ventilation – än vad andra grupper gör. Detta kan kopplas till en kombination av samspelet mellan deras tidigare livserfarenheter, särskilda situation, lång vistelsetid samt avsaknaden av kontroll över miljön de befinner sig i.”

 

Ladda ner rapporten på Kriminalvårdens webbplats

 


2018-12-21

Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21 Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats. Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med...

Läs hela inlägget


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget