2018-12-21 | Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21

Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats.

Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera
frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med hjälp av behovs- och
mottaglighetsprinciperna: Risk, Behov och Mottaglighet (RBM), Resultaten visade att de KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörerna, i jämförelse med de som inte utbildats, arbetade med fler systematiserade metoder baserade på RBM- principerna och använde ändamålsenliga kognitiva beteendeterapeutiska tekniker i övervakningssessionerna.

Studie 2 jämförde återfall i brott hos klienter som haft strukturerade samtal med KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörer med klienter som haft samtal med frivårdsinspektörer som inte utbildats. Utvärderingen av försöksverksamheten visade ingen effekt på klienters återfall i brott. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Metoden kan vara ineffektiv i detta avseende. Alternativt kan problem med metodens överförbarhet ligga bakom skillnader i resultat mellan Kanada och Sverige.  Det är även oklart om frivårdsinspektörerna följde riskprincipen genom att anpassa KRIMSTICS intensitet till klienternas risk för återfall i brott. På grund av dessa oklarheter finns skäl att vara försiktig med att dra någon slutsats om metodens förutsättningar att verka återfallsförebyggande.

Överlag visar utvärderingen att KRIMSTICS är en användbar metod för att omsätta RBM till praktiskt arbete. Implementeringen av KRIMSTICS påbörjades 2014 och fullföljdes 2017. För närvarande pågår en utvärdering av implementeringen.

Ladda ner utvärderingen av försöksverksamheten (pdf)


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2021-02-12

Omvärldsnotiser 2018

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården. – Vi vet att många är nyfikna på en...

Läs hela inlägget


2020-11-19

Omvärldsnotiser 2018

RFS första digitala besöksgruppskonferens

Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens – för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning och medlemmarna fick lyssna på tre föreläsningar på temat ungdoms- och gängkriminalitet. Att inte ställa in – utan ställa om. Det var en...

Läs hela inlägget