2018-12-21 | Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21

Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats.

Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera
frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med hjälp av behovs- och
mottaglighetsprinciperna: Risk, Behov och Mottaglighet (RBM), Resultaten visade att de KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörerna, i jämförelse med de som inte utbildats, arbetade med fler systematiserade metoder baserade på RBM- principerna och använde ändamålsenliga kognitiva beteendeterapeutiska tekniker i övervakningssessionerna.

Studie 2 jämförde återfall i brott hos klienter som haft strukturerade samtal med KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörer med klienter som haft samtal med frivårdsinspektörer som inte utbildats. Utvärderingen av försöksverksamheten visade ingen effekt på klienters återfall i brott. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Metoden kan vara ineffektiv i detta avseende. Alternativt kan problem med metodens överförbarhet ligga bakom skillnader i resultat mellan Kanada och Sverige.  Det är även oklart om frivårdsinspektörerna följde riskprincipen genom att anpassa KRIMSTICS intensitet till klienternas risk för återfall i brott. På grund av dessa oklarheter finns skäl att vara försiktig med att dra någon slutsats om metodens förutsättningar att verka återfallsförebyggande.

Överlag visar utvärderingen att KRIMSTICS är en användbar metod för att omsätta RBM till praktiskt arbete. Implementeringen av KRIMSTICS påbörjades 2014 och fullföljdes 2017. För närvarande pågår en utvärdering av implementeringen.

Ladda ner utvärderingen av försöksverksamheten (pdf)


2021-07-09

Omvärldsnotiser 2018

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-06-29

Omvärldsnotiser 2018

Film om stödpersonsuppdraget

Vill du veta mer om hur det är att vara stödperson? Då kan du gå in på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb och se deras informationsfilm om uppdraget. Där berättar bland annat stödpersonen Benedict om sina erfarenheter. Till filmen finns också tillhörande...

Läs hela inlägget


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget