2018-12-21 | Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21

Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats.

Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera
frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med hjälp av behovs- och
mottaglighetsprinciperna: Risk, Behov och Mottaglighet (RBM), Resultaten visade att de KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörerna, i jämförelse med de som inte utbildats, arbetade med fler systematiserade metoder baserade på RBM- principerna och använde ändamålsenliga kognitiva beteendeterapeutiska tekniker i övervakningssessionerna.

Studie 2 jämförde återfall i brott hos klienter som haft strukturerade samtal med KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörer med klienter som haft samtal med frivårdsinspektörer som inte utbildats. Utvärderingen av försöksverksamheten visade ingen effekt på klienters återfall i brott. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Metoden kan vara ineffektiv i detta avseende. Alternativt kan problem med metodens överförbarhet ligga bakom skillnader i resultat mellan Kanada och Sverige.  Det är även oklart om frivårdsinspektörerna följde riskprincipen genom att anpassa KRIMSTICS intensitet till klienternas risk för återfall i brott. På grund av dessa oklarheter finns skäl att vara försiktig med att dra någon slutsats om metodens förutsättningar att verka återfallsförebyggande.

Överlag visar utvärderingen att KRIMSTICS är en användbar metod för att omsätta RBM till praktiskt arbete. Implementeringen av KRIMSTICS påbörjades 2014 och fullföljdes 2017. För närvarande pågår en utvärdering av implementeringen.

Ladda ner utvärderingen av försöksverksamheten (pdf)


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget