Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #9434
  Minna
  Keymaster

  I juli 2019 tillkänna gav regeringen direktiven för en ny utredning “Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare”. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag ska syfta till att göra systemet modernt och rättssäkert.

  Läs RFS sammanfattning av direktiven här: https://rfs.se/utredning-pa-godmansomradet-tillsatt/

  RFS kommer att uppvakta utredaren för att bidra med förbundet och föreningarnas kompetens och erfarenhet. Vill du göra medskick i detta arbete? Diskutera och kommentera gärna här i forumet! Alternativt mejla till: info@rfs.se

  #9478
  Henrik Mörner
  Deltagare

  Ett medskick är att också se över hur BANK-ID fungerar. Det är dock inte en offentlig tjänst, utan ett bolag ägt av bankerna gemensamt som ska påverkas, kanske genom statlig påtryckning.

  Idag blir allt fler tjänster beroende av att man kan logga in med Bank-ID vilket ju idag inte kan ske som företrädare, (man kan givetvis logga in som sin huvudman om HM ger dig koden, men det är faktiskt urkundsförfalskning så det gör inte jag i alla fall) och därför skulle en “företrädarfunktion” behövas i Bank-ID – dvs att jag skulle kunna legitimera mig hos ex FSK som Henrik, men med rätt att se/göra tjänster åt min HM. På det sättet skulle det vara spårbart “vem som gjort vad”, och samtidigt lika säkert som jag nu gör det genom telefon/post/besök hos FSK och andra. Och gjordes detta på Bank-ID nivå, så skulle det enkelt kunna implementeras hos ALLA tjänster som använder Bank-ID, istället för att alla ska anpassa sina egna system.

  #9480
  Anonym
  Inaktiv

  Hej Henrik!

  Många med dig har påpekat utmaningar med att en god man inte kan använda bank-id för sin huvudmans räkning. Många tjänster idag förutsätter användning av bank-id vilket också medför svårigheter för den gode mannen i sitt uppdrag. Vi tar med oss denna fråga i vår sammanställning till utredningen!

  /Elin Molander RFS

  #9482
  Minna
  Keymaster

  Hej igen Henrik!

  I utredningen finns “insatser för ökad digitalisering” med som en del. Utredaren ska därför:

  • ta ställning till vilka ändringar som behövs för att överförmyndarna, övriga berörda myndigheter och ställföreträdarna i så stor utsträckning
  som möjligt ska kunna använda sig av digitala hjälpmedel, och
  • analysera hur den ökade digitaliseringen i samhället på olika sätt kan underlätta en ställföreträdares möjligheter att hjälpa huvudmannen.

  Vilka ytterligare behov för att ökad digitaliseringen ska fungera kan ni se? Vilka för- och nackdelar kan dessa nya möjligheter föra med sig tänker ni, ur både huvudmannens och ställföreträdarens perspektiv?

  #9489
  Henrik Mörner
  Deltagare

  Ett annat förslag jag har till utredningen.

  Vi som har huvudmän av det mer monetärt kreativa slaget, kan ofta ha svårt att “spara undan” några pengar till arvodet då HM tömmer kontona vid månadens slut. Samtidigt får vi inte förskottera arvoden till oss själva (ganska självklart egentligen…) men detta får till effekt att när väl arvodesbeslutet kommer, så finns inga pengar att betala med.

  Kommunen kan inte betala alla arvoden och fakturera de HM som skall betala själva, då de i sådana fall skulle agera bank åt somliga, men inte alla medborgare (kommunallagen)

  MEN – varför skulle inte kommunen/ÖF kunna ha klientmedelskonton som vilken advokatbyrå som helst? När ett godmansskap sätts upp, öppnas också ett klientmedelskonto i HMs namn, ÖF gör en “beräkning” av vad arvodeskostnaderna (ink skatt) kommer att bli ungefärligt, och HM börjar sätta in ett månadsbelopp motsvarande detta på sitt klientmedelskonto. Kommunallagen gäller, pengarna aldrig transfererats till kommunens “ägo” då HM fortfarande “äger” pengarna och kommunen inte agerar bank – men pengarna för arvodet är avsatta och kan betalas ut när arvodesbeslutet kommer.

  Gör man detta till regel, vore det en verklig hjälp för de godemän som har HM, med spel-, alkohol-, och liknande missbruksproblem etc. och det skulle säkert avlasta ÖF från en hel del tidskrävande frågor och besvär.

  #9494
  Anonym
  Inaktiv

  När det gäller digitalisering så är jag verksam i ett Vinnova finansierat projekt som startar upp i dagarna, https://www.vinnova.se/p/god-man-i-fickan/ . Vi kommer naturligtvis ta kontakt med utredaren men vill också gärna samarbeta med RFS och andra godman föreningar.

  Föreningen Begripsam som också är part i projektet har utvecklat metoder för att även personer som vanligtvis har svårt att vara delaktiga ska kunna vara det. Framför allt arbetar vi intermediatorer och intermedierande teknik. På det sättet kan vi ge ett mänskligt och/eller tekniskt stöd till de individer som behöver det. Bland våra medlemmar finns bl.a. personer som själva har god man http://www.begripsam.se/foreningen-begripsam/

  Bra om vi gemensamt med utredaren kunde utarbeta en digitaliseringsstrategi för detta område.

  Det ligger också bra i linje med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Direktiver omfattar bl.a. krav på tillgängliga bank- och betaltjänster, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN. Föreningen Begripsam jobbar bl.a. aktivt med att försöka tydliggöra de tillgänglighetskrav som personer med kognitiva funktionsnedsättningar har på dessa tjänster.

  #9500
  Minna
  Keymaster

  Hej!
  Henrik, intressant idé om klientmedelskonton, vi tar med det i kommande diskussioner.
  Hans, spännande med ert nya projekt! Min kollega Elin har haft kontakt med er för dialog, vi fortsätter dialogen framöver.
  /Minna, RFS

  #9642
  Anonym
  Inaktiv

  Behöver vi utveckla en kvalitetsstandard för vårt arbete som legala företrädare?

  Jag har i går fört upp frågan på SIS agenda vid intressentmöte för utveckling av en ny teknisk kommitté, SIS/TK Omsorgstjänster. Jag har deltagit i arbetet med alla de tre pågående arbetena inom Äldreboende och hemtjänst, HVB och LSS boende. Inom samtliga områden har vi stött på gränssnittet mot det arbete som den legala företrädaren gör.

  Personligen tror jag att det skulle vara mycket värdefullt med ett forum där alla intressenter (huvudmän, legala företrädare, överförmyndare, tillsynsmyndigheter m.fl) träffades och gemensamt kunde arbeta fram riktlinjer och kvalitetskrav på för de omsorgstjänster som vi som godemän och förvaltare utför för våra huvudmäns räkning.

  [https://www.sis.se/utbildningar/alla-utbildningar/teknisk-kommitte-for-omsorgstjanster/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=V%c3%a4lkommen+p%c3%a5+intressentm%c3%b6te+g%c3%a4llande+teknisk+kommitt%c3%a9+f%c3%b6r+omsorgstj%c3%a4nster](https://www.sis.se/utbildningar/alla-utbildningar/teknisk-kommitte-for-omsorgstjanster/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20intressentm%C3%B6te%20g%C3%A4llande%20teknisk%20kommitt%C3%A9%20f%C3%B6r%20omsorgstj%C3%A4nster)

  #9858
  Anonym
  Inaktiv

  Håller med Henrik om BANK-id. Manuella kontor stängs ner runt om i landet. Posten kommer allt mer sällan. Alla företag/myndigheter har inte blanketter m.m. att skickas med snigelpost utan hela samhället går mot en digital värld. Man kan alltså inte agera 100% som godeman/förvaltare när man inte har möjlighet att komma åt det som behövs hos olika företag och myndigheter med bank-id. Alla huvudmän har inte heller bankid som man kan “låna” för att komma åt det man behöver.

  Sen har jag också ett förslag på att det bör finnas en central organisation/myndighet som dels har koll på alla godemän/förvaltare i landet men sen också har centrala mallar och blanketter. Det känns lite slöseri med tid och resurser att varje kommun ska uppfinna hjulet för sig och ha egna blanketter och system för godemän och förvaltare. Detta borde styras centralt i Sverige så att årsräkningar ser likadana ut över hela landet tex. Sen tycker jag att man borde kunna lämna in årsräkningar digitalt. Nu ska man först skriva ut blanketter och fylla i och posta in till Överförmyndarförvaltningen som sen manuellt ska granska siffror m.m. och scanna in i sitt system. Det hela borde kunna ske elektroniskt och spara oerhört mycket tid, resurser och inte minst på miljön.

  #9859
  Anonym
  Inaktiv

  En annan sak, kanske inte helt hör hemma här, men det gäller skulder.
  Många huvudmän har skulder på diverse kreditinstitut, inkassobolag m.m. Kronofogden fångar bara upp en bråkdel av dessa.
  Jag önskar att det fanns någon central funktion för att sammanställa samtliga skulder som finns hos en person från alla håll. Som det är nu får man ta kontakt med vart och ett efter att ha gjort sökningar på google för att hitta vilka olika möjliga inkassobolag som finns i landet, vilket är väldigt många. Många inkassobolag har höga räntor och skickar sällan ut påminnelser om skulderna vilket gör att de kan ligga och växa länge innan man upptäcker dem.

  #9864
  Anonym
  Inaktiv

  Hej Hans!
  Vi delar din åsikt om behovet av ett gemensamt forum för samtliga intressenter att arbeta för gemensamma riktlinjer. I projektet Rollkoll tog vi fram en modell för aktörsmöten för aktörerna kring personer som har god man. Om detta kan du läsa mer här: https://rfs.se/om-rfs/projekt/rollkoll/lokal-samverkan/lokala-samverkansmoten/
  Under projeket genomfördes mötena på initiativ av överförmyndarverksamhetrna i kommunerna men självklart finns det möjlighet för andra myndigheter eller intressenter att ta initiativ till lokala aktörsmöten. Har du ytterligare frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på kansliet!
  /Elin RFS

  #9865
  Anonym
  Inaktiv

  Hej Linus!

  Vi delar din uppfattning om behovet av en nationell myndighet. Vi tror att många frågor skulle tjäna på att samordnas nationellt. Den kommande utredningen kommer att se över behovet av en nationell myndighet och från RFS håll kommer vi att fortsatt påtala fördelarna med en sådan. Tack för att du delar med dig av konkreta förslag som vi kan bistå utredningen med!

  Vad gäller din andra tanke om skulder så är det förstås en väldigt relevant fråga även om den inte helt faller inom RFS verksamhetsområden. Kanske detta är en fråga som Bankföreniningen har ytterligare tankar kring.
  /Elin RFS

Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
 • Forumet ”Nyheter” är stängt för nya ämnen och svar.