2017-05-24 | Remissvar och skrivelser

RFS yttrar sig om en god och jämlik hälsa

2017-05-24 

För en god och jämlik hälsa, SOU 2017:4

RFS har som remissinstans beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning. RFS har enbart valt att yttra sig i de delar som berör samarbetet med det civila samhället. 

4.8 Samarbetet för god och jämlik hälsa med det civila samhället bör stärkas

RFS delar utredarens bild av att det civila samhället spelar en viktig roll i arbetet med att främja en god och jämlik hälsa. Medlemmarna i RFS har lagreglerade frivilliguppdrag vilket innebär uppdrag som god man, förvaltare, god man till ensamkommande barn, kontaktperson, kontaktfamilj, stödperson och lekmannaövervakare. De som står längst bort från myndigheterna och som är svårast att kommunicera med kan ha stöd av en frivillig samhällsarbetare. Vår erfarenhet är att människor som har lagreglerade frivilliguppdrag ofta har det onödigt svårt att hävda sin brukares/huvudmans/klients/patients rätt till god och jämlik hälsa trots att detta kan ingå i uppdraget.

Här önskar vi att myndigheter som exempelvis försäkringskassa, socialtjänst med flera i större utsträckning såg den frivillige som en resurs. När en god man eller lekmannaövervakare vänder sig till myndigheten borde detta därför välkomnas. Varför inte en särskild väg in till myndigheter för exempelvis gode män och förvaltare? Genom en särskild ”gräddfil” för frivilliga samhällsarbetare skulle myndigheterna enklare få kontakt med de som står längst bort från jämlik hälsa. 

Utredaren lyfter den forskning som visar ett positivt samband mellan engagemang och hälsa. RFS erfarenhet är att ibland kan det lagreglerade frivilliguppdraget vara en belastning i samband med en biståndsbedömning. Myndigheter kan ibland sänka bidrag exempelvis sjukersättning med hänvisning till att det för lagreglerade frivilliguppdragen utgår ett mindre arvode. Vi ser dock att om en person exempelvis har ett uppdrag som kontaktperson, vilket kan innebära att man fikar, promenerar eller går på bio tillsammans med brukaren, så kan det vara en viktig del i det egna tillfrisknandet. Att få behålla samma ersättning samtidigt som man genom ett frivilliguppdrag har möjligheten att känna sig behövd och vara en del av samhället borde vara en självklarhet. 

RFS ställer sig bakom förslaget att regeringen bör utveckla former för stärkt dialog med företrädare från civilsamhället och vill här understryka att de lagreglerade frivilliguppdragen är en grupp frivilliga som kommer väldigt nära de som behöver samhällets stöd. Ibland ingår det till och med i frivilliguppdraget framförallt för gode män och förvaltare att tillse att huvudmännen får en jämlik och god hälsa. RFS välkomnar därför en förbättrad dialog i syfte att underlätta för de frivilliga att stödja sina brukare/huvudmän/klienter/patienter i sina rättigheter till god och jämlik hälsa.  

Jenny Ögren
Förbundsordförande                                   

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare

Ladda ner remissvaret som pdf

Läs mer om utredningen på regeringens webbplats


2023-10-16

Remissvar och skrivelser

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Remissvar och skrivelser

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Remissvar och skrivelser

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget