RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Komma igång med motionerandet

Alla lokalföreningar i RFS uppmuntras att komma med tankar och förslag till förändring och utveckling genom motioner. Det är viktigt för förbundsstyrelsens arbete att lokalföreningarna ger synpunkter på arbetet och den framtida utvecklingen.

Så går det till

Förslagen eller motionerna, som de kallas, tas först upp till diskussion och beslut i den egna föreningen sedan skickas motionen till förbundsstyrelsen där den behandlas och formuleras till ett skriftligt yttrande (ett slags svar) i god tid före årsmötet. Alla motioner ska ha kommit in till förbundsstyrelsen senast den 10 mars för 2019.

Diskussion och beslut på årsmötet

När motionen tas upp vid årsmötet i maj motiveras och kommenteras den av en föredragande i förbundsstyrelsen. Han eller hon avslutar med att "yrka bifall till förbundsstyrelsens förslag" och frågar därmed församlingen med närvarande årsmötesdeltagare och ombud om de håller med om förbundsstyrelsens yttrande. Om ingen kommer med något annat förslag finns då endast förbundsstyrelsens förslag att ta ställning till. Men om det uppstår en diskussion kan det komma fram ändringsyrkanden eller avslagsyrkanden både till förbundsstyrelsens förslag och till själva motionen. Därför är det viktigt att varje förening har läst och diskuterat igenom samtliga motioner och yttranden i förväg. Motionerna med förbundsstyrelsens skriftliga yttranden skickas till föreningarna en månad före årsmötet tillsammans med årsmöteshandlingarna. Har den egna föreningen inte skrivit någon egen motion har man alltså ändå möjlighet att framföra synpunkter vid årsmötet. Om det förekommer fler motioner i samma sakfråga brukar förbundsstyrelsen behandla dem som ett block i samma yttrande. 

Olika typer av avslag

Om förbundsstyrelsen inte bifaller motionen kan de i sina yttranden välja olika alternativ när de avslår ett beslut: "motionen avslås" att "motionen inte föranleder någon åtgärd" eller att förbundsstyrelsen "anser motionen besvarad". Läs igenom tidigare års motioner och se om någon fråga kan tas upp med nytt fokus och vilka frågor som redan behandlats, besvarats eller fått avslag. 
 
Diskutera och förbered i din förening:

  • Vilka frågor är viktiga för din förening att driva inom förbundet?
  • Vad vill ni lära av andra eller arbetar ni på ett föredömligt sätt med något som er förening vill sprida inom förbundet?
  • Hur kan vi tillsammans påverka utvecklingen inom det område som vi är verksamma: kriminalvårdsfrågor, godmansfrågor eller  socialtjänstfrågor kopplade till våra uppdrag?
  • Någonting som styrelsen ska ta ställning till som berör flera eller alla lokalföreningar?
  • På vilket sätt kan/bör vi som riksförbund agera just i den här frågan? 

Möjligheter i lokala styrelsearbetet:

  • Gör "brainstorming" eller någon annan idéskapande övning tillsammans.
  • Boka in ett särskilt medlemsmöte i januari/februari där ni tillsammans formulerar en motion kring en viktig fråga.
  • Boka in ett medlemsmöte i april där din förening går igenom årets motioner och förbereder eventuella synpunkter som er representant kan framföra på årsmötet.

Ladda ner exempel på hur en motion kan skrivas